10 maj 2019

SolTech Energy Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2018

SolTech publicerar årsredvisning inklusive revisionsberättelse för 2018. Årsredovisningen innehåller smärre förändringar jämfört med Bokslutskommunikén publicerad 2019-02-21. Dessa är positiva och har föranletts främst av justeringar gällande beräkning av minoritetens andel av resultat och eget kapital i Koncernredovisningen. Minoritetens andel av eget kapital anges i Årsredovisningen till 94,3 MSEK mot 97,8 i kommunikén. Minoritetens andel av koncernens resultat anges i Årsredovisningen till -0,4 MSEK jämfört med + 1,8 MSEK i kommunikén. I Kassaflödesanalysen har beräkningarna justerats och visar på ett kassaflöde om 1,6 MSEK jämfört med tidigare angivna 0,6 MSEK.

Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finnsatt läsa på Bolagets hemsida.

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 17 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com