14 maj 2018

SolTech Energy Sweden AB (publ) publicerar årsredovisning för 2017

Smärre positiva förändringar i den i dag på SolTech Energys hemsida publicerade slutgiltiga årsredovisningen, jämfört med Bokslutskommunikén publicerad 2018 02-27, har föranletts av revisors rekommendationer främst på grund av motsvarande smärre förändringar i redovisningen av den kinesiska verksamheten.

Justeringarna som gjorts i Koncernredovisningen jämfört med de preliminära siffror som avlämnades i Bokslutskommunikén är främst av klassificeringsnatur, innebärande att vissa poster i resultat- och balansräkningen har klassificerats annorlunda. Det rör bland annat klassificeringen av solenergianläggningar där dessa har delats upp i posten Solenergianläggningar och Pågående nyanläggningar.

Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -17,4 MSEK, mot tidigare redovisat 17,6 MSEK. Rensat för engångskostnader uppgick rörelseresultatet till -13,4 MSEK mot tidigare redovisat -13,6 MSEK.  Koncernens resultat efter finansiella kostnader och skatt uppgick till -21,5 MSEK mot tidigare redovisat -22,3 MSEK. Resultat per aktie uppgick till -0,70 SEK mot tidigare redovisat -0,72 SEK. Resultatförbättringen är främst föranledd av förändrad princip för redovisning av valutajusteringar av utländska fordringar och en något högre nettoomsättning i Kina, 21,2 MSEK mot tidigare redovisat 20,12 MSEK.  

Till följd av förändringarna förekommer även förändringar i redovisning av eget kapitals utveckling över perioden samt i klassificering av vissa poster i kassaflödesanalysen. Kassaflödet för perioden är som tidigare redovisat, såväl för koncern som moderbolag. Årsredovisningen i sin helhet, jämte revisionsberättelse, finns för nedladdning här:

http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/bolagsstyrning/bolagsstamma/fullstandiga-forslagunderlag/

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. E-post: frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 14 maj 2018 kl. 21.15.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och ASRE i Kina, mer info om ASRE nedan. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.