28 september 2016

SolTech Energy Sweden AB (publ) offentliggör prospekt, ny avstämningsdag och ny teckningstid avseende tidigare aviserad unit-emission med företräde

Teckningstid 5 – 24 oktober, 2016

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) kungör en ny teckningstid och en ny avstämningsdag avseende den förestående unit-emissionen med företräde för Bolagets aktieägare som aviserades den 6 september 2016. Nyemissionen (exklusive ev. senare utnyttjande av i Uniten ingående teckningsoptioner) kommer förutsatt fulltecknat erbjudande tillföra Bolaget cirka 52,6 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5 MSEK. Nyemissionen är garanterad till cirka 80 procent eller 42,6 MSEK av ett garantikonsortium av investerare samt teckningsförbindelser från större ägare, dock utan begärda eller erhållna bankmässiga säkerheter. Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelning på upp till maximalt 2,5 MSEK. Styrelsen äger därtill även rätt att förlänga teckningstiden. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen.

Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt för nedladdning via: www.soltechenergy.com, www.aktieinvest.se, samt www.gwkapital.se

Villkor för nyemissionen:

 • Nyemissionen skall omfatta högst 4 045 902 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri (kostnadsfri) teckningsoption.
 • Varje 13 befintliga aktier berättigar till teckning av 2 Units. Aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ) erhåller en (1) Uniträtt för varje (1) befintlig aktie. Det krävs tretton (13) uniträtter för att teckna två (2) units.
 • Emissionskursen är 13,00 SEK per Unit.
 • Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 30 SEK under perioden 2 – 31 oktober 2017.

Tidsplan för nyemissionen:

 • Prospekt offentliggörs den 28 september 2016.
 • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt är den 28 september 2016.
 • Första dag för handel med aktien utan teckningsrätt är den 29 september 2016.
 • Avstämningsdag är den 30 september 2016.
 • Teckning av Units med och utan företrädesrätt sker under perioden 5 – 24 oktober, 2016.
 • Handel med BTU (Betald Tecknad Unit) sker från och med 5 oktober och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 15 november 2016.
 • Handel med Uniträtter sker under perioden 5 – 20 oktober, 2016.

För mer information, vänligen kontakta:Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.