28 september 2016

SolTech Energy Sweden AB (publ) – ny information rörande dagens pressmeddelande om ny teckningsperiod

Förtydligande om eventuell kompensation för senarelagd avstämningsdag

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) kungjorde idag den 28 september 2016 en ny avstämningsdag och ny teckningsperiod avseende den förestående unit-emissionen med företräde för Bolagets aktieägare som aviserades den 6 september 2016. Frågor har uppstått om kompensation för aktieägare som sålt hela eller delar av sitt innehav mellan den tidigare sista dagen för handel med företrädesrätt och dags dato, dvs. under perioden 12-27 september, 2016.

SolTechs utgångspunkt är att inga unit-rätter har bokats ut och därmed kan ingen ha handlat i dessa. Vilket betyder att det inte finns något värde att kompensera med avseende på handel med rätter.

SolTech beklagar dock om någon aktieägare som ägt aktierna den 9 september 2016 och sedan sålt aktierna mellan den 12 och den 27 september 2016, därigenom nu på grund av den förskjutna avstämningsdagen, förlorat möjligheten till Unit-rätter. Som en ren goodwill-gest har styrelsen därför beslutat, att om så är fallet, kan motsvarande mängd unit-rätter erhållas. Aktieägare som anser sig berättigade till kompensation och kan styrka detta i form av en avräkningsnota från etablerad fondkommissionär eller bank skall göra en sådan styrkt skriftlig framställan till styrelsen i Bolaget senast den 5 oktober 2016 på: info@soltechenergy.com

För mer information, vänligen kontakta:Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.