7 maj 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för perioden januari – mars 2020

Fortsatt tillväxt under helåret 2020

Under den värsta mänskliga och ekonomiska krisen på decennier levererar Soltech ett starkt kvartal. Omsättningen är marginellt lägre än samma period förra året, men bättre vad gäller resultat efter skatt. Omsättningstappet hänger ihop med vår verksamhet i Kina och kan tillskrivas Covid-19 pandemin. Den svenska verksamheten ökar sin omsättning med 22,4 procent jämfört med kvartal 1, 2019. Covid-19 pandemin till trots, räknar vi med att vår expansionsresa fortsätter på en bra nivå och att årets omsättning överstiger förra årets med god marginal.

Första kvartalet i korthet: 

 • Koncernens intäkter uppgick till 52,8 (56,4) MSEK. En minskning med -6,3% 
 • Den svenska verksamheten ökade till 37,8 (30,9) MSEK, en ökning med 22,4 % 
 • Den redovisade omsättningen i den kinesiska verksamheten är lägre för kvartalet jämfört med kvartal 1 – 2019, delvis som en konsekvens av ändrade redovisningsprinciper (se not 2) och påverkan av Covid-19 pandemin 
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -5,5 (-9,5) MSEK 
 • Covid-19 har påverkat den svenska verksamheten i begränsad omfattning i första kvartalet. Verksamheten påverkas främst av att projekt skjuts framåt i tiden, vilket drivs av en lägre aktivitet hos kunderna 
 • Koncernen har haft en god orderingång under kvartalet 

Väsentliga händelser under perioden 

 • Den 2 januari tillträdde Soltech som ägare till 100 procent av aktierna i Soldags i Sverige AB och till 60 procent av aktierna i Merasol AB 
 • Den 2 mars tillträdde Soltech som ägare till 70 procent av aktierna i Takorama AB 
 • Dotterbolaget Swede Energy tar en order från Castellum på Nordens hittills största takbaserade solanläggning med ett ordervärde om ca 20 MSEK 
 • Två nya nyckelpersoner tillträdde sina tjänster: Niclas Lundin som CFO och Josefin Sollander som Kommunikationschef 
 • Advanced Soltech Sweden AB (”ASAB”) planerade utgivning av gröna obligationer tillsammans med Nordea och DNB samt den planerade särnoteringen av aktierna tillsammans med Carnegie och DNB skjuts på framtiden på grund av den Covid-19 och de osäkerheter som detta vållat på finansmarknaderna 
 • Advanced Soltech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (”ASRE”) tecknar nytt samarbetsavtal med Rural Credit Cooperative i Hebi provinsen som fullt utbyggt beräknas ge cirka 363 MSEK i intäkt under avtalstiden 

Väsentliga händelser efter rapportperioden 

 • Den 2 maj tillträder Soltech som ägare till 70 procent av aktierna i Fasadsystem i Stenkullen AB 

VD kommentar:

 • Jag är stolt över hur koncernen har hanterat den rådande situationen i marknaden. Trots en mer eller mindre förlamning av ekonomin på grund av Covid-19 pandemin levererar våra dotterbolag bra affärer. Dessutom lyckas vi med fyra nya förvärv i Sverige och förhandlar som planerat med ytterligare företag. Jag kan lova att alla anställda i koncernen jobbar hårt för att leverera kvalitet till våra kunder, bidra till att samhället uppnår klimatmålen och för att ge våra 33 000 aktieägare en god avkastning.

För mer information kontakta: 

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com. 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 7 maj 2020 kl. 13.00 CET. 

Om Soltech Energy Sweden AB (publ) 

Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com