25 april 2019

SolTech Energy Sweden AB (publ) kvartalsrapport för januari – mars 2019

SolTech redovisar ett mycket bra kvartal med en omsättning på 56,4 mkr (13,5) och ett resultat på 10,9 mkr (-3,9). Omsättningen är 3 mkr högre än hela 2018 års omsättning vilket till stor del har att göra med att bolaget under första kvartalet genomförde tre förvärv. Vi är stolta över att ha fått ombord dessa företag och tacksamma för att marknaden verkligen har uppskattat vår nya förvärvsstrategi. En stark utveckling i vår kinesiska verksamhet bidrar även till kvartalets fina resultat.

Starkt kvartal för SolTech: 

  • Nettoomsättningen uppgick till 56,4 (13,5) MSEK. En ökning med 318%.
  • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 10,9 (-3,9) MSEK. 
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 20 (-1,4) MSEK.
  • Periodens resultat efter skatt blev -9,5 (-4,4) MSEK. 

Väsentliga händelser

  • Dotterbolaget ASAB har gett ut en institutionell företagsobligation om 170 MSEK för finansiering av ytterligare solenergianläggningar i Kina.
  • Kinaverksamheten förvärvar 21,4 MW och närmar sig 100 MW solenergi.
  • Tre svenska förvärv genomförda.

Väsentliga händelser efter rapportperioden

Styrelsen för SolTech ser stora möjligheter till fortsatt expansion inom det starkt expanderande solenergiområdet och planerar därför en nyemission med företräde för aktieägarna som kan genomföras under maj-juni 2019.  

VD kommentar:

   Jag är mycket nöjd med vårt första kvartal. Vi visar styrka i Kina och inte minst så har vår förvärvsstrategi lyckats med tre fina förvärv som dessutom fått en positiv inverkan på vår aktiekurs. Men det bästa är att vi fått ombord en lång rad kompetenta och drivna människor i koncernen, det borgar gott för framtiden. 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: 
stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 april 2018 kl. 07:30 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com