30 maj 2016

SolTech Energy Sweden AB (publ) kommuniké från ordinarie årsstämma

Vid SolTechs årsstämma i Stockholm den 26 maj 2016 beslutade aktieägarna, i enlighet med följande:

Fastställande av resultat- och balansräkningarna samt ansvarsfrihet.

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna samt beslutade att de till förfogande stående vinstmedlen om totalt 44 518 048 kronor balanseras i ny räkning.

I anslutning till genomgång av årsredovisningen för 2015 noterades att ett korrekturfel uppmärksammats i den reviderade årsredovisningen, sidan 3, stycket Året i sammanfattning. Detta fel har, efter godkännande av bolagets revisor, rättats i den på årsstämman nu fastställda årsredovisningen.  Den rättade versionen har publicerats på bolagets hemsida 2016-05-30.

Styrelseledamöterna och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Styrelse, styrelsearvode och revisor

Ordinarie ledamöterna Ninna Enberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander omvaldes. Stefan Ölander valdes till styrelsens ordförande.

Styrelseledamoten Ulf Telander lämnade styrelsen då han avböjt omval p.g.a. åldersskäl.

Årsstämman fastställde att arvode till styrelsen skall utgå i enlighet med förslag i kallelsen.

PWC omvaldes till revisor i SolTech fram till slutet av årsstämman 2017.

Övriga förslag och beslut

På förslag från ordförande beslutade årsstämman att ajournera beslut om ny bolagsordning eftersom förslaget ej hade framlagts på ett för årsstämman korrekt sätt. Förändringarna skulle dock inte innebära några väsentliga skillnader gentemot tidigare bolagsordning.

Förslag från aktieägare om införande av punkt i bolagsordningen om rabatterade försäljningar till aktieägare avslogs av årsstämman.

Årsstämman beslutade i enlighet med kallelsen att godkänna styrelsens förslag till förnyat bemyndigande, att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.   

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina finansieras av ASAB och bedrivs i Kina av ASRE. Bägge bolagen ägs till 51 procent av SolTech och till 49 procent av Advanced Solar Power Hangzhou Inc. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.