14 juni 2016

SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför riktad nyemission om cirka 11,2 Mkr

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har beslutat att genomföra en riktad nyemission om cirka 11,2 Mkr, varigenom cirka 700 000 units bestående av en (1) ny aktie och en (1) teckningsoption tilldelats 30 nya investerare. Teckningskursen är 16 kr per aktie, vilket innebär en rabatt om cirka 21 procent utifrån en genomsnittskurs under de senaste 10 handelsdagarna. Varje tvåtal (2) teckningsoptioner ger rätt att under oktober 2017 teckna en (1) ny aktie till en kurs om 30 kr. Styrelsen har för avsikt att i en nära framtid genomföra en begränsad så kallad rättviseemission till motsvarande villkor med företrädesrätt för existerande aktieägare.

Bakgrunden till emissionen är behovet av att komplettera SolTechs nära 9 000 aktieägare med flera professionella och semiprofessionella aktörer samt större privatplacerare, som en del av den pågående breda lanseringen av Bolagets solenergiprodukter. En riktad emission har av styrelsen bedömts som det mest lämpliga sättet att skapa en stabil ägarbas och styrelsen har därvid tagit i beaktande den långsiktighet och tilltro till Bolaget som flertalet av de större tecknarna av emissionen uttryckt. Rabatten har satts i samråd med rådgivaren och har bedömts som marknadsmässig. Tecknare är G & W Kapitalförvaltning AB med kunder, där den största tecknaren LMK Venture Partners AB kommer att få en ägarandel om cirka 0,5 procent efter emissionens registrering.

Emissionen har beslutats av styrelsen med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid årsstämman i Bolaget den 26 maj, 2016. De nya aktierna kommer att levereras till tecknarna snarast efter fullgjord betalning genom aktielån från en av huvudägarna. Teckningsoptionerna levereras efter emissionens registrering hos Bolagsverket. Registrering beräknas ske cirka två veckor efter det att full emissionslikvid inbetalats och erhållits. Efter transaktionen kommer det totala antalet aktier i SolTech Energy Sweden AB (publ) att uppgå till cirka 26,2 miljoner. Bolaget reserverar sig för mindre avvikelser från ovanstående i samband med den slutliga registreringen av emissionen hos Bolagsverket.

G & W Fondkommission har agerat som finansiell rådgivare till SolTech Energy Sweden AB (publ) i samband med transaktionen, och Eminova FK AB agerar emissionsinstitut.

VD Frederic Telander kommenterar:

”Vi är mycket nöjda med att på kort tid lyckats attrahera ett flertal investerare som ser stor potential i SolTech Energy. Bolaget har nu ambitionen att snarast färdiginstallera dotterbolaget ASREs erhållna order på solenergianläggningar i Kina. Dessa installationer kommer att förstärka den redan kassaflödespositiva plattformen för vidare utbyggnad. Samtidigt ser vi en fortsatt stark potential i samarbetet med SAPA Building Systems och i lanseringen av vår nya produkt SolTech ShingEl. Tillsammans med emissionslikviden från dotterbolaget Advanced SolTech Sweden AB:s (publ), obligationsemission på cirka 67 MSEK, samt de långt framskridna diskussionerna kring ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK från Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), för finansiering av den kinesiska verksamheten – kommer därför de nu erhållna medlen från denna riktade emission och efterföljande rättviseemission till aktieägarna, väl till pass som ett led i att förstärka bolagets egna kapital.”

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.