2 maj 2019

SolTech Energy Sweden AB (publ) genomför företrädesemission om cirka 74,2 MSEK för att finansiera expansion genom förvärv samt för att utveckla befintliga dotterbolag

Styrelsen i SolTech Energy AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) har den 2 maj, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att genomföra en nyemission om cirka 74,2 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen avses finansiera en offensiv expansion genom förvärv av ytterligare företag samt för att utveckla befintliga dotterbolag. Avanza Bank AB är finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Nordnet Bank AB är selling agent. Teckningsperioden är 13-29 maj och teckningskursen är 10 SEK per aktie.

Villkoren i Företrädesemissionen innebär att sex (6) befintliga aktier ger rätt att teckna en (1) ny aktie till en teckningskurs om 10 SEK per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 30 % procent jämfört med den volymvägda snittkursen de senaste 20 handelsdagarna.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 SEK per aktie och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas vid fullteckning att uppgå till 26 MSEK före avdrag för emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen möjliggör tilldelning till de intressenter som eventuellt inte erhåller tilldelning i Företrädesemissionen samt möjliggör en ökning av Bolagets aktieägarbas. Styrelsens beslut om Företrädesemissionen och, i förekommande fall, Övertilldelningsoptionen fattas med stöd emissionsbemyndigande lämnat på årsstämma den 29 maj 2018.

Bakgrund och motiv

SolTech har utvecklats starkt. Omsättningen i koncernen har under första kvartalet 2019 uppgått till drygt 56,4 MSEK jämfört med 13,5 MSEK samma period 2018. Under första kvartalet 2019 har SolTech gjort tre företagsförvärv vilket starkt har bidragit till att Bolaget kan uppvisa den tillväxt som det första kvartalet 2019 visar, jämfört med samma period föregående år. 

Verksamheten i det Kinabaserade bolaget ASRE har expanderat och investeringarna uppgår till totalt omkring 805 MSEK. På rullande 12-månadersbasis räknar ASRE med årliga intäkter på omkring 125 MSEK vid denna investeringsnivå som motsvarar 93 MW installerad solel. Årligen motsvarar detta en elproduktion i nivå med förbrukningen för ungefär 4 000 svenska normal villor. Målet om 605 MW installerad solenergikapacitet till och med 2022 står fast. 

De egenutvecklade produkterna SolTech ShingEl, SolTech RooF och SolTech Facade är klara och viktiga avtal har träffats om distribution av produkterna. 

Solenergimarknaden i Sverige och andra länder befinner sig i en stark utvecklingsfas. Många företag har bildats för att ta del av den växande marknaden. Styrelsen för SolTech har gjort bedömningen att detta öppnar för en konsolidering av marknaden där en aktör med rätt strategi och tillräckliga finansiella resurser har möjlighet att bli marknadsledande genom förvärv av mindre enheter och därmed skapa en större och lönsammare enhet. 

En sådan konsolidering kan exempelvis medföra att inköp av solpaneler och tillbehör genom gemensamma inköp bli billigare då volymerna blir större. 

Av emissionslikviden, som vid fullteckning kommer att uppgå till cirka 74,2 MSEK, före emissionskostnader, reserveras i prioritetsordning 20 MSEK för täckande av dotterbolags behov av rörelsekapital, 50 MSEK för ytterligare företagsförvärv samt investering i marknadsföring. Därutöver beräknas emissionskostnaderna uppgå till 3,5 MSEK av emissionslikviden. Styrelsen vill att tillväxten för Bolaget fortsätter, såväl organiskt genom ökad försäljning av egna produkter som genom förvärv. Förvärven har som syfte att dels bidra till koncernens utveckling som helhet men också att dessa bolag skall fungera som marknadsföringskanaler för Bolagets egna produkter.

Företrädesemissionen i sammandrag

Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma Bolagets aktieägare, varvid innehav av sex (6) aktier i Bolaget på avstämningsdagen den 9 maj 2019 berättigar till teckning av en (1) ny aktie, till en teckningskurs om 10 SEK per aktie. Teckning av aktier sker under perioden 13 – 29 maj 2019. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget cirka 74,2 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 3,5 MSEK. 

Sista dag för handel i Bolagets aktier inklusive rätt att erhålla teckningsrätter i Företrädesemissionen är den 7 maj 2019. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning under perioden 13-29 maj 2019. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild teckningslista under perioden 13-29 maj 2019. Betalning för aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter ska erläggas senast två bankdagar efter utfärdandet av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och senaste dag för betalning.

Vid ett stort intresse för Företrädesemissionen har Styrelsen mandat att besluta om en nyemission av högst 2 600 000 aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ("Övertilldelningsoptionen"). Priset för att förvärva aktier i Övertilldelningsoptionen är 10 kr per aktie och bruttolikviden från Övertilldelningsoptionen beräknas uppgå till 26 MSEK innan avdrag för emissionskostnader vid fullteckning. Syftet med Övertilldelningsoptionen är att skapa förutsättningar för en ännu snabbare expansion genom att likviden möjliggör ytterligare förvärv av solenergi-, tak och fasadföretag. Övertilldelningsoptionen är villkorad av att Företrädesemissionen blir övertecknad.

Företrädesemissionen uppgår till högst 7 418 222 aktier. Detta medför att aktiekapitalet ökar med högst 370 911 SEK till högst 2 596 377 SEK. De i samband med Erbjudandet emitterade aktierna motsvarar cirka 17 procent av aktiekapitalet i Bolaget efter genomförd nyemission (förutsatt fulltecknat Erbjudande). Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen, kommer vid fullteckning att spädas ut med ca 14 procent. Vid fullt utnyttjade av Övertilldelningsoptionen kommer aktiekapitalet öka med högst 130 000 SEK till högst 2 355 466 SEK. Övertilldelningsoptionen motsvarar maximalt cirka 6 procent av bolagets totala aktiekapital. I de fall att både Företrädesemissionen och Övertilldelningsoptionen utnyttas kommer aktiekapitalet öka med 500 911 SEK till högst 2 726 377 SEK. Utspädningen kommer maximalt att uppgå till cirka 18 procent beräknat som antal nya aktier efter nyemissionen dividerat med totalt antal aktier efter nyemissionen. Aktieägare som väljer att inte delta i Företrädesemissionen har möjlighet att kompensera sig för den ekonomiska utspädningseffekten genom att sälja sina teckningsrätter. 

Prospekt
De fullständiga villkoren för Företrädesemissionen samt information om Bolaget kommer att redovisas i ett prospekt som beräknas publiceras på Bolagets hemsida omkring den 10 maj 2019.

Preliminär tidplan för Företrädesemissionen

7 maj 2019                              Sista handelsdag i aktien med rätt att delta i Företrädesemissionen

8 maj 2019                              Första handelsdag i aktien utan rätt att delta i Företrädesemissionen

9 maj 2019                             Avstämningsdag för deltagande i Företrädesemissionen

10 maj 2019                           Beräknat datum för offentliggörande av prospekt

13 – 29 maj 2019                   Teckningsperiod

13 – 27 maj 2019                   Handel i teckningsrätter

4 juni 2019                             Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Rådgivare

Avanza Bank AB agerar finansiell rådgivare och emissionsinstitut till SolTech Energy i samband med Företrädesemissionen. Nordnet Bank AB är selling agent.

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER KANADA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 13.20 CET.