22 december 2015

SolTech Energy Sweden AB (publ) – Affärslägesuppdatering

Här nedan följer en tredje ”Affärslägesuppdatering”. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel och delårsrapporter samt pressmeddelanden.
  • Koncernens orderläge uppgår per 22 december till 35 MSEK, att jämföra med cirka 11,2 MSEK, vid samma period föregående år. I övrigt löper verksamheten planenligt och tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering är fortsatt stark och tidigare indikerad årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK står fast.

  • Utvecklingen i Kina för SolTechs 51 procentigt helägda dotterbolag, Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE), har varit bra. Sedan halvårsskiftet, som också kommunicerats i pressmeddelanden, har avtal tecknats med kunder motsvarande cirka 3,7 MW. Dessa 3,7 MW beräknas under 2016 generera intäkter motsvarande cirka 7,2 MSEK. Under avtalens 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna för dessa anläggningar uppgå till drygt 143 MSEK. Ytterligare avtal är under förhandling och kommer löpande offentliggöras i pressmeddelanden efter att dessa tecknats.

  • Det är med stolthet och glädje vi konstaterar att SolTech Energys glaspannor befunnits värdiga att pryda framsidan på Kungliga Tekniska Högskolans (KTH) utbildningskatalog för 2016/2017. Bakgrunden om hur forskare på KTH i slutet på 90-talet fick idén att förvandla hela tak till solfångare är avsedd att inspirera unga studenter och forskare i utvecklandet av nästa generations tekniska innovationer. Forskarnas idé var början på ett projekt och grunden till SolTech som därefter utvecklat konceptet till kommersiella produkter som i dag finns installerade i åtta länder. Vi är i dag 37 medarbetare i koncernen ink konsulter, varav 5 sysslar med produkt och affärsutveckling. Mer finns att läsa på; www.kth.se/forskning och www.soltechenergy.se