28 september 2015

SolTech Energy Sweden AB (publ) – Affärslägesuppdatering

Här nedan följer en andra ”Affärslägesuppdatering”. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel och delårsrapporter samt pressmeddelanden.
  • Koncernens orderläge uppgår per 23 september till 26 MSEK, att jämföra med 10 MSEK, vid samma period föregående år.

  • Projektstart för installation av en SolTech Sigma, termisk solenergianläggning hos BRF Norrgärdet inleds under september månad. Parallellt förbereds även installationsstart av flera SolTech Supreme villaanläggningar för produktion av el som ingår i en order till Peab Sverige AB. Dessa ordrar, vilka representerar 2, 45 MSEK, har kommunicerats tidigare men genomförts nu och beräknas intäktsföras till 95 % under innevarande år.

  • Tillväxten i det helägda dotterbolaget, Wasa Rör, som även verkar inom segmentet energieffektivisering är fortsatt stark och tidigare indikerad årsomsättningstakt i spannet 30-35 MSEK står fast, vilket representerar nära en fördubbling vid jämförelse med 2014. Marknadsutsikterna bedöms framgent goda och bör inte heller påverkas nämnvärt av ändrade ROT regler, då kunderna i princip uteslutande är företag.

  • SolTechs VD, Frederic Telander och Advanced Solar Powers VD, Ben Wu, har tillsammans besökt potentiella kunder och samarbetspartners i Kina. Under resan besökte man bland annat lokalregeringarna i städerna Nan Chang (Jiangxi provinsen), Jin Cheng (Shanxi provinsen) och HuZhou (Zhejiang provinsen), med syftet att förhandla fram övergripande ramavtal för installation av gemensamma solenergiprodukter. Intresset var stort och som uppföljning förs nu konkreta diskussioner med respektive lokalregering om möjliga avtals utformning, rörande bland annat vilka produkter som skall omfattas och vilket stöd i form av subsidier som respektive lokalregering förväntas bistå med.