8 maj 2015

SolTech Energy Sweden AB offentliggör prospekt avseende nyemission – teckningstid 11 – 27 maj, 2015

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen och listningen av Bolagets aktier, förutsatt godkänd ansökan, på First North vid Nasdaq Stockholm. Emissionsbeloppet uppgår till 50 MSEK. Prospektet har godkänts av Finansinspektionen och finns tillgängligt på www.soltechenergy.se eller www.aktieinvest.se SolTech Energy Sweden AB (publ) har utsett G&W Fondkommission till Certified Adviser.

Erbjudandet
Mot bakgrund av det bemyndigande som utfärdades av bolagsstämman den 16 juni 2014, beslutade styrelsen för SolTech Energy Sweden AB den 2 mars, 2015 att genomföra en nyemission om maximalt 50 MSEK ("Erbjudandet"). Nyemissionen omfattar totalt 6 250 000 aktier och teckningskursen är 8 kronor per aktie. Teckning skall ske på särskild anmälningssedel under tiden från och med den 11 till och med den 27 maj 2015. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.

Styrelsen kommer att ansöka om listning av Bolagets aktier på First North vid Nasdaq Stockholm. Beräknad första handelsdag för aktien är den 24 juni 2015.

Villkor
Teckningskurs:                                         8 kronor per aktie
Teckningskurs, antal akter:                      1 000st. därefter i jämna 200-tal
Totalt antal utestående aktier:                 19 277 171.st
Antal nyemitterade aktier:                        6 250 000.st
Teckningstid:                                           11-27 maj 2015
Betalning:                                                 Efter besked om tilldelning
Preliminär första handelsdag:                  24 juni 2015
För övriga villkor hänvisas till prospektet