6 september 2016

SolTech Energy offentliggör beslut om nyemission

Styrelsen i SolTech Energy Sweden AB (publ) har den 5 september 2016, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 26 maj 2016, beslutat om en garanterad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner med företrädesrätt för aktieägarna. G & W Fondkommission är rådgivare till Bolaget i samband med nyemissionen. Beslutet är i linje med tidigare offentliggjorda planer av att dels finansiera Bolagets rörelsekapital samt dels tillsammans med SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou, Inc. (ASP) finansiera kapitalbehov för installationen av solenergianläggningar i Kina. Installationerna genomförs av det med ASP samägda dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Nyemissionen är garanterad till drygt 80 % genom teckningsförbindelser och emissionsgarantier, motsvarande ett belopp av sammanlagt cirka 42,1 MSEK. SolTech har dock inte begärt eller erhållit bankmässig säkerhet för dessa. Garantins storlek överskrider SolTechs del av överenskommet tillskott av eget kapital i ASRE, motsvarande cirka 38,5 MSEK (4 MEUR). Samma belopp kommer även att tillföras av ASP som redan har medlen tillgängliga. Tillskottet av eget kapital är del i den planerade finansieringen av ASRE för 2016 som även består av lokal bankfinansiering i Kina. Sammantaget beräknas detta möjliggöra byggnation och nätanslutning av samtliga hittills sålda anläggningar i Kina.

Förutsatt av Finansinspektionen (FI) godkänt prospekt kommer nyemissionen att omfatta teckning av units, där varje unit består av en aktie och en teckningsoption. Nyemissionen (exklusive teckningsoptionerna) kommer att tillföra bolaget cirka 52,6 miljoner SEK förutsatt fulltecknat erbjudande före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till cirka 5,0 MSEK.  Vid stort intresse kan styrelsen komma att besluta om en övertilldelning på upp till maximalt 2,5 MSEK.

Villkor för nyemissionen:

  • Nyemissionen skall omfatta högst 4 045 902 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.
  • Tretton (13) gamla aktier berättigar till teckning av två (2) units.
  • Emissionskursen är 13,00 SEK per unit.
  • Två teckningsoptioner ger rätt att teckna en ny aktie för 30 SEK under perioden 2 – 31 oktober 2017.

Preliminär tidsplan för nyemissionen, förutsatt av FI godkänt prospekt:

  • Sista dagen för handel med aktien inklusive teckningsrätt blir den 9 september 2016.
  • Avstämningsdag blir den 13 september 2016.
  • Prospekt beräknas offentliggöras senast den 15 september 2016.
  • Teckning av units med och utan företrädesrätt sker under perioden 16 september – 3 oktober, 2016.
  • Handel med BTU sker från och med 16 september och intill dess att nyemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske omkring den 21 oktober 2016.
  • Handel med uniträtter sker under perioden 16 – 29 september, 2016.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.