28 januari 2013

SolTech Energy genomför nyemission för fortsatt expansion

Den 7 januari 2013 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2012, genomföra en nyemission om högst 12 500 000 kronor för att säkerställa behövligt kapital för fortsatt expansion.

Emissionen riktar sig till allmänheten i syfte att ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför planerad listning på Nasdaq/OMX i oktober 2013 och genomförs i samarbete med Thenberg & Kinde Fondkommission AB, under perioden 28 januari – 11 februari 2013. Teckning sker till kursen 80 öre per aktie och emissionen omfattar maximalt 15 625 000 aktier och kommer om denna fulltecknas, resultera i att Bolaget tillförs 12 500 000 kronor före sedvanliga emissionskostnader.

 Bolaget befinner sig i en mycket expansiv fas, med god marknadsacceptans och stort intresse för sina produkter i såväl Sverige som utomlands. Med fokus på egen försäljning, vidareutveckling av befintliga och nya samarbeten med agenter, distributörer och övriga försäljningskanaler i Sverige och utomlands inklusive ett eller flera passande förvärv, behövs ytterligare kapital.

 Under hösten 2012 har system sålts i Spanien, Saudiarabien och Sverige. Parallellt har en testkampanj med SolTech Flex, Bolagets speciellt utvecklade solfångare för sommarstugor och fritidshus, genomförts i TV4 och under 2013 planeras en storskalig lansering av produkten.  

 2013 har börjat bra med order från ett ryskt energibolag och ett byggbolag i Stockholmsområdet som uppför en serie av lågenergihus.

 Beslut har fattats om engagemang inom energientreprenader. Bolagets mål är att snabbt skapa en plattform för expansion inom segmentet och ämnar därför genomföra ett eller flera strategiska förvärv under 2013.

Valet av tidpunkt för planerad listning på Nasdaq/OMX, First North (oktober, 2013) beror på att Bolaget dessförinnan önskar offentliggöra sitt halvårsresultat för 2013.

Fullständigt Informationsmemorandum och Anmälningssedel finns från och med den 28 januari 2013, att ladda ner på; www.soltechenergy.com och www.thenberg.se/soltech

_____________________________________________________________________________________________________

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag cirka 1440 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com