15 september 2016

SolTech Energy ändrar teckningstid

SolTech Energy Sweden AB (publ) har av administrativa skäl, och i samråd med sin rådgivare G & W Fondkommission, beslutat att ändra teckningstid på den nyligen aviserade nyemissionen av Units med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Förskjutningen av teckningstiden beräknas bli drygt en vecka. Detta innebär även att utbokning av Uniträtter till respektive aktieägares VP-konton kommer att senareläggas. Alla övriga villkor är oförändrade. Ny teckningstid av Units med och utan företrädesrätt samt datum för leverans och handel med uniträtter meddelas snarast en ny teckningstid fastställts.  Avstämningsdagen den 13 september 2016 är oförändrad.

För mer information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel: 08-441 88 46.
Mejl: frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.