18 juli 2016

Shanghai ny marknad för SolTechs dotterbolag ASRE

ASRE har tecknat en order med Shanghai Yongde Labels Packaging Co. Ltd om installation av en solenergianläggning på 250 kW (250 000 watt). Anläggningen beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 480 000 SEK och under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 9,6 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 252 500 kWh och kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 2,8 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Anläggningen är en av de mindre vi bygger, men har två stora värden som uppväger. Vi får dels en inbrytning i Shanghai-området. Detta är viktigt då vi tidigare visat att affärer leder till nya affärer i de städer och regioner vi bearbetar. Dessutom är ordern tecknad med det högsta elpriset hittills för ASRE, vilket är lovande för framtida affärer i regionen. Att Shanghai sedan är Asiens näst viktigaste ekonomiska centrum efter Tokyo samt Kinas mest expansiva och ekonomiskt viktigaste stad med cirka 19 miljoner invånare och samtidigt endast ligger två timmar med bil från ASREs hemstad Hangzhou, gör regionen än mer intressant.  

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASRE i Kina, se nedan, samt Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), vars verksamhet består i att finansiera de solenergiinstallationer som ASRE uppför i Kina. Resterande 49 % i ASAB ägs av ASP. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.