7 mars 2016

Samarbetsavtal i ShanXi-provinsen* för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

Ett nytt femårigt samarbetsavtal har tecknats med en lokalregering i Kina. Denna gång är det för lokalregeringen i JinCheng i det sydöstra hörnet av ShanXi-provinsen, ett av de soligaste områdena i hela Kina. Avtalet gäller installation av solenergikapacitet om 50 MW av vilka 5 MW är planerade att byggas under 2016. Avtalsparten är YangTai Group Co. Ltd som har till uppdrag att genomföra energiförbättrande åtgärder på de fastigheter som ägs av JinChengs lokalregering.

Avtalet beräknas fullt utbyggt generera årliga intäkter om cirka 85 miljoner kronor. De 5 MW vilka är planerade att byggas under 2016 beräknas ge årliga intäkter om cirka 8,5 miljoner kronor.

Vid en jämförelse kan nämnas att de tre största solcellskommunerna i Sverige, dvs. Linköping, Västerås och Stockholm, enligt Svensk Solenergi, tillsammans installerade cirka 6,6 MW under 2015, och att Sveriges totala installerade solcellseffekt är 48,6 MW.

VD Frederic Telander i en kommentar:

          Ett nytt ramavtal bekräftar och stärker intresset för den affärsmodell vi jobbar med. ASRE har hittills i år tecknat order på 8,68–10,68 MW samt ingått ramavtal på sammanlagt 150 MW. Vi verkar onekligen ha lanserat oss på marknaden vid rätt tidpunkt.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

*Ej att förväxla med Shaanxi-provinsen

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även ett till 51 % samägt kinesiskt bolag, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om verksamheten i Kina
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy
(Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under 20 år köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.