26 april 2016

Pressmeddelande: Kallelse till årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2016 kl. 18.00. Plats för stämman är: Clarion Sign Hotell, lokal C3, Östra Järnvägsgatan 35, Stockholm.

Rätt att delta på bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast fredagen den 20 maj 2016, dels anmäla sitt deltagande till Bolaget senast fredagen den 20 maj 2016, helst före kl. 12.00, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge eller via fax 08-441 88 41 eller via e-post info@soltechenergy.com. Vid anmälan skall namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt registrerat aktieinnehav anges. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier påminns om att i god tid före fredagen den 20 maj 2016 genom förvaltares försorg, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att erhålla rätt att delta vid årsstämman.

Fullmaktsformulär

För aktieägare som företräds av ombud skall fullmakt översändas tillsammans med anmälan. Fullmakten skall vara skriftlig, daterad och underskriven. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.soltechenergy.com och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller epostadress. Fullmakten i original skall medtas till årsstämman. Den som företräder juridisk person skall även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2015
 9. Beslut om:
        (i)           fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning
                      och koncernbalansräkning,
        (ii)          dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
        (iii)         ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelsearvode
 12. Fastställande av revisorsarvode
 13. Val av styrelse
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om antagande av ny bolagsordning
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 18. Stämmans avslutande                         

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att den balanserade vinsten om 55 624 858 kronor och årets resultat om -11 106 810 kronor överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 11-12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode om 100 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 50 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander. Ledamoten Ulf Telander har meddelat att han p.g.a. åldersskäl inte står till förfogande för omval. 

Aktieägare representerande 9,63 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Stefan Ölander utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omväljer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Bo Åsell till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Bakgrunden till förslaget är att styrelsen uppmärksammat en del formella brister i gällande bolagsordning varför dessa föreslås åtgärdas genom antagande av en helt ny bolagsordning med vissa ändringar. Samtliga ändringar är av formell natur och påverkar i praktiken inte Bolagets verksamhet.

Bilagt kallelsen finns dels förslaget till ny bolagsordning dels en ändringsmarkerad version där skillnaderna mellan den gällande bolagsordningen jämförs med den nya bolagsordningen.

Aktieägaren Carl-Axel Wrede har begärt att stämman skall behandla förslag att ”i bolagsordningen införs en rätt för aktieägarna att förvärva av bolaget tillhandahållna produkter och tjänster till ett pris motsvarande dessas självkostnad för eget eller närstående bruk. ”

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande av eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finns tillgängliga på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 25 598 363. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16-17 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

_______________________

Stockholm i april 2016

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen