25 april 2016

Order för SolTechs dotterbolag ASRE i Shangyu City, Kina – som löper över 25 år

ASRE installerar en solenergianläggning på 1 MW (1 000 000 watt) på taket hos Zheijang Jinma Packing Material Co. Ltd i Shangyu City i Kinas Zheijangprovins. Anläggningen beräknas ge årliga intäkter för ASRE motsvarande cirka 1,6 MSEK och under avtalets 25 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 40 MSEK.

Installationen är planerad att genomföras under tredje kvartalet, 2016 och anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Kunden förbinder sig liksom i de övriga avtalen att köpa all elektricitet som systemet producerar och investeringen i anläggningen, som ägs av ASRE, uppgår till cirka 10,2 MSEK.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Shangyu City ligger mellan provinshuvudstaden Hangzhou, där ASRE är baserat, och Ningbo. I båda dessa städer har vi redan kunder. Etableringen i provinsen ger som förväntat upphov till följdaffärer och vi ser affärsmöjligheterna framåt som mycket goda. Detta avtal är vårt första som löper över 25 år i stället för 20 år som tidigare, vilket ger oss en bättre totalkalkyl.   

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

 Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal (20-25 år) köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASREs löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka  400 MSEK.