10 maj 2019

Offentliggörande av prospekt avseende företrädesemission i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Teckningstid 13 maj– 29 maj 2019

Styrelsen för SolTech Energy Sweden AB (publ) (”SolTech” eller ”Bolaget”) har upprättat ett prospekt avseende den företrädesemission som offentliggjordes den 2 maj 2019.

Prospektet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospektet avseende Bolagets företrädesemission kommer att finnas för nedladdning på Bolagets hemsida, (www.soltechenergy.com), på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se), och på Avanza Banks hemsida (www.avanza.se).

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ)
Tel: 070-739 80 00. Epost: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 maj 2019 kl. 10.45 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under 
kortnamnet SOLT och har cirka 16000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com