13 juni 2016

Obligationen i SolTechs dotterbolag ASAB tillförde 67 MSEK – 2016 års kapitalbehov i Kina i princip säkerställt

SolTechs samägda svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), offentliggjorde den 19 maj ett prospekt med ett obligationserbjudande riktat till allmänheten om maximalt 300 MSEK över tre år med en ränta om 6,5 procent årligen fram till 14 juni 2019. Teckningsperioden löpte från 23 maj till och med den 7 juni 2016. Utfallet blev 67 MSEK tillfört av cirka 1 250 tecknare och obligationerna kommer att noteras på Nasdaq First North Bond Market, förutsatt godkänd ansökan, med första tilltänkta handelsdag den 1 juli, 2016.

ASABs funktion i SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE), som precis som ASAB ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Målet i Kina för 2016 är satt till 25 MW installerad solenergikapacitet, motsvarande en total investeringskostnad om cirka 240 MSEK, vilket är en reviderad siffra i förhållande till de 265 MSEK som tidigare angivits i prospektet till följd av lägre byggkostnad per installerad watt än tidigare beräknat.

Genom ASAB:s obligationsemission tillförs nu ett kapital motsvarande cirka 67 MSEK före sedvanliga emissionskostnader. Resterande kapitalbehov för att nå 2016 års mål kommer att tillgodoses dels i form av lån från ASP:s bank i Kina, tillika en av världens största banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), som är i långt framskridna diskussioner med ASRE om ett kreditlöfte på upp till cirka 100 MSEK. Dels tillgodoses kapitalbehovet i form av eget kapital om totalt cirka 75 MSEK från ägarna, SolTech och ASP i enlighet med bolagens respektive ägarandel.  

VD Frederic Telander kommenterar: 

  • Det viktigaste budskapet är att vi i princip säkerställt finansieringen av 2016 års mål för ASRE med 25 MW installerad solenergikapacitet i Kina. Verksamheten är synnerligen lämpad för lånefinansiering med förutsägbara och långsiktigt starka kassaflöden. Kompositionen av finansieringskällor består förutom obligationen av bankfinansiering samt ytterligare eget kapital.  Redan nu genererar de installerade och anslutna anläggningarna på cirka 2,5 MW positiva kassaflöden, vilket vi närmare kommer redogöra för vid offentliggörandet av halvårsresultatet i koncernen. Därutöver har ASRE ytterligare cirka 6 MW under byggnation i olika färdigställandefas som kommer att anslutas till nätet under sommaren och tidig höst 2016. Vi har hittills 16,57 -20,57 MW i såld volym för året. Med totalt 25 MW anslutna till nätet förväntas ASRE nå god lönsamhet. Målet att år 2019 inneha en installerad solenergikapacitet om 230 MW ligger fast.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy och ASAB Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)

ASAB är emittent av obligationen och har till funktion och enda verksamhet i SolTech-koncernen att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som likaledes ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Certified Advisor och Market Maker för ASAB är Mangold Fondkommission AB.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.