10 januari 2020

Nytt samarbetsavtal ger fullt utbyggt drygt 363 MSEK under avtalsperioden för Soltechs ASAB

Ett exklusivt tvåårigt samarbetsavtal har tecknats av ASAB:s helägda dotterbolag ASRE i Kina med Rural Credit Cooperative i Hebi Provinsen, om byggnation av 20 megawatt (MW) solenergikapacitet. Rural Credit Cooperative är en statligt ägd bank med över 5000 kontor i Hebi provinsen och cirka 500 000 kvm tillgänglig takyta. Avtalet beräknas fullt utbyggt generera drygt 363 MSEK under avtalsperioden, motsvarande cirka 18,17 MSEK årligen motsvarande en årlig avkastning på investerat kapital om cirka 14 %.

I samband med avtalets ingående tecknandes även tre order om 500 KW vardera, dvs. totalt 1,5 MW. Den totala investeringskostnaden för dessa tre anläggningar uppgår till cirka 9,7 MSEK och de årliga intäkterna till cirka 1,36 MSEK. Anläggningarna beräknas producera cirka 1,28 kWh per installerad watt/år och kommer som tidigare tillfullo att ägas av ASRE. Kunderna förbinder sig under ett 20 årigt avtal att köpa all elektricitet som respektive anläggning producerar. 

VD, Stefan Ölander i en kommentar:
– 
Detta är ett mycket intressant samarbetsavtal med en stor bank i Hebi provinsen. Här finns det goda möjligheter att utveckla samarbetet över tid. Att vi redan vid avtalets ingående även tecknade order på de första tre anläggningarna stärker samarbetet ytterligare. Avtalet ger också möjligheten att finansiera del av investeringen i anläggningarna på förmånliga villkor genom banken. En alternativ finansieringsmöjlighet som vi nu också diskuterar.   

För mer information kontakta: 
Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00.                                                                                                E post: stefan.olander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Soltech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 januari 2020 kl. 07:30 CET.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)                                                                                                                                           Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kineiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol och Soldags. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 31 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen 
Soltech Energys satsning i Kina bedrivs i Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd, ASRE, dess helägda lokala dotterbolag samt i Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. Affärsmodellen består i att finansiera, installera, äga och förvalta solenergiinstallationer på kunders tak i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-årigt avtal köpa den el som anläggningen producerar. Löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kilowattimme (kWh) sol-el. Målet är att år 2023 inneha en installerad kapacitet på1000 megawatt (MW) som är fullt ansluten till el-nätet år 2024. ASRE och Longrui Solar Energy (Suqian) Co. Ltd. är helägda dotterbolag till Advanced Soltech Sweden AB (publ). ASAB ägs till 51 % av Soltech Energy Sweden AB (publ) och till 49 % av Soltechs kinesiska partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc.