5 mars 2013

Nytt kapital för fortsatt expansion säkerställt

Den 7 januari 2013 beslutade styrelsen för SolTech att i enlighet med bemyndigande på ordinarie bolagsstämma den 28 juni 2012, genomföra en nyemission om högst 12 500 000 kronor. Syftet med emissionen var att säkerställa kapital för den marknadsexpansion Bolaget påbörjat i Sverige och utomlands.

Emissionen riktades till allmänheten i syfte att ytterligare sprida ägandet i Bolaget inför planerad listning på Nasdaq/OMX i oktober 2013, och genomfördes i samarbete med Thenberg & Kinde Fondkommission AB.

Intresset att teckna var stort med över 1000 personer och företag som deltog. Av dessa var 661 inte aktieägare sedan tidigare, betydande att Bolaget nu har 2100 aktieägare. Totalt tecknades till kursen 80 öre per aktie, 14 286 200 aktier motsvarande en teckningsgrad om 91,5 %, varmed Bolaget tillförs 11 428 960 kronor före emissionskostnader.

Efter teckningstiden utgång har ett flertal större investerare visat intresse att teckna aktier i Bolaget. Diskussioner kommer därför att föras separat med dessa intressenter i syfte att i första hand uppnå teckning motsvarande drygt 1 miljon kronor, betydande att Bolaget då tillförts totalt 12 500 000 kronor, vilket också motsvarar det totala emissionsbelopp som initialt utbjöds.

Eventuell teckning kommer i sådant fall att ske genom separata och riktade nyemissioner, med nyttjande av det bemyndigande styrelsen erhållit för verkställande av sådana.

_____________________________________________________________________________________________________

Kort om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas och fungerar både som klimatskydd, aktiv tilläggsisolering och solfångare.

Systemet lämpar sig för såväl nybyggnad som för montage på alla typer av byggnader från privata bostäder till flerfamiljshus, kommersiella lokaler och fastigheter. Systemet kan kombineras med alla i dag kända värmesystem från vattenburen el, olja, pellets och ved till olika former av värmepumpar (bergvärme, luft/vatten, luft/luft) och fjärrvärmesystem.

SolTech bedriver verksamhet i Sverige och i Spanien genom det helägda dotterbolaget, SolTech Energy Mediterraneo S.L. och har idag 2 100 aktieägare. Bolaget planerar att lista SolTechaktien på Nasdaq/OMX, First North under 2013.

Kontakt: Frederic Telander, VD, SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, SE- 146 33 TULLINGE. Tel: 08-441 88 40, E-post: frederic.telander@soltechenergy.com Web: www.soltechenergy.com