27 oktober 2016

Nyemissionen av Units i SolTech Energy Sweden AB (publ), övertecknad med 70 %

SolTech Energy Sweden AB (publ) (”SolTech”), det ledande nordiska solenergibolaget, har genomfört en till cirka 70 procent övertecknad nyemission av Units med företräde för Bolagets aktieägare. SolTech tillförs 55,1 MSEK inklusive en övertilldelning om cirka 2,5 MSEK som nyttjas fullt ut genom det stora intresset för emissionen.

VD Frederic Telander i en kommentar

  Totalt tillförs SolTech 55,1 miljoner kronor. Vi är glada och stolta över det förtroende som såväl våra aktieägare som inte minst de nya investerarna visat genom att teckna i emissionen. Vi är nu med råge över 10 000 aktieägare i SolTech. Emissionslikviden kommer till största delen att användas för att finansiera höstens satsningar i vårt samägda kinesiska dotterbolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Vid årsskiftet förväntas totalt cirka 16,5 megawatt (MW) vara anslutna till elnätet, vilka nu också är fullt finansierade. Dessa beräknas under 2017 och i 20 år framåt generera årliga intäkter om cirka 30 MSEK.  

Erbjudandet i korthet och utfall

  • SolTech tillförs efter Erbjudandets genomförande en bruttolikvid om cirka 55,1 miljoner kronor, inklusive en fullt utnyttjad Övertilldelningsoption. 
  • Varje 13 befintliga aktier berättigade till teckning av 2 Units. Aktieägare i SolTech Energy Sweden AB (publ) erhöll en (1) Uniträtt för varje (1) befintlig aktie. Det krävdes tretton (13) Unit-rätter för att teckna två (2) Units.
  • Emissionskursen var 13,00 SEK per Unit
  • Nyemissionen omfattar högst 4 045 902 units, var och en bestående av en (1) ny aktie och en (1) vederlagsfri (kostnadsfri) teckningsoption, vilket innebär en utspädning om cirka 13 procent. Två (2) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie för 30 SEK under perioden 2 – 31 oktober 2017.  
  • Styrelsen har utfärdat en Övertilldelningsoption om ytterligare cirka 195 000 Units som i kraft av det stora intresset, kommer att utnyttjas till fullo. Därmed omfattar Erbjudandet, inklusive Övertilldelningen, cirka 4 240 902 aktier, motsvararande cirka 14 procent av aktierna i Bolaget. 
  • Nyemissionen var garanterad till cirka 80 % av ett garantikonsortium, samordnat av Bolagets rådgivare, vilka förbundit sig att teckna upp till 41,6 Mkr av Erbjudandet. Denna garanti kommer i kraft av överteckningen inte behöva tas i anspråk. Garanternas arvode, motsvarande cirka 4,16 MSEK, erhålls i form av 320 000 Units.  
  • Totalt emitteras 4 560 902 teckningsoptioner inom ramen för Erbjudandet inklusive övertilldelning och garantiersättning, vilka vid fullt utnyttjande i oktober 2017 medför nyteckning av 2 280 451 aktier, motsvarande maximalt 1,9 procent av aktierna i Bolaget. Vid sådant fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget ytterligare cirka 68,4 MSEK i kapital. 
  • Beräknad likviddag i Erbjudandet är den 31 oktober 2016. 

G & W Fondkommission är finansiell rådgivare till SolTech i samband med Erbjudandet samt Bolagets Certified Adviser. 

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.