29 juni 2016

Ny order ger starkt avslut på Q2 för SolTechs dotterbolag ASRE

ASRE har tecknat en order med Ebara Great Pumps Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning i staden Ruian City i Zhejiang-provinsen. Anläggningen är på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 3,4 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 68 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 20 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • ASRE har som mål att sälja och installera 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi nu 18,57–22,57 MW i såld volym i år, således är ca 74-90% % av årsmålet uppnått innan halvårsskiftet. Vi har cirka 2,5 MW anslutna till nätet som genererar positiva kassaflöden och ytterligare cirka 6 MW som beräknas vara fullt anslutna i slutet av september månad. Med finansieringen från obligationen bygger vi nu anläggningar under sommaren som baserar sig på tidigare tagna order. Vårt mål att ha 230 MW 2019 ligger fast enligt plan.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASRE i Kina, se nedan, samt Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), vars verksamhet består i att finansiera de solenergiinstallationer som ASRE uppför i Kina. Resterande 49 % i ASAB ägs av ASP. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.