1 december 2016

Ny order för ASRE i Kina bygger på orderboken för 2017

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Shaoxing Longze Pipeline Co. Ltd. i Shangyu City. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 1 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 1,71 MSEK. Under avtalets 25 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 42,75 MSEK. Med denna order har ASRE hittills under 2016 erhållit order på 26,9 – 30,9 MW. Med årsmålet på 25 MW uppnått, ligger nu fokus på 2017 års mål om 50 MW i sålda solenergianläggningar.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 1 000 000 kWh. Shaoxing Longze Pipeline Co. Ltd. förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 25 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 10,07 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under andra kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

Nu fokuserar vi på 2017 års mål om 50 MW. I april tecknade vi vårt första kundavtal över 25 år, och även då med en kund i Shangyu City. Staden ligger mellan ASRE´s hemstad Hangzhou och Ningbo där vi redan har åtta kunder. Med denna order befäster vi vår position i regionen och skapar ännu bättre förutsättningar för ytterligare affärer.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och/eller EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 1 december 2016 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergianläggningar på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.