11 maj 2017

Ny kund ser till att ASRE når 43 % av årsmålet 2017

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med Zhejiang Luhuan Engineering Machinery Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning på 3 megawatt (MW) som beräknas ge årliga intäkter på cirka 4,56 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 91,2 MSEK. I och med denna order har ASRE uppnått 21,7 MW av 2017 års mål om 50 MW, vilket innebär att drygt 43 % av årsmålet är uppnått.

Anläggningen beräknas täcka en takyta på ca 3 hektar (30 000 m2) och årligen producera cirka 3 000 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som anläggningen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 28,74 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under tredje kvartalet 2017.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • ASRE fortsätter att i stadig takt leverera affärer i vår hemmaprovins Zhejiang. Vi har nu uppnått nästan hälften av årsmålet för 2017 och ligger väl i fas med plan.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 11 maj 2017 kl. 07:30 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.