10 juni 2020

Lösen av Soltech Energy Sweden AB (publ) personal-optionsprogram 2015/2020

Soltech Energy Sweden AB (publ) ”Soltech” personal-optionsprogram (2015/2020) som instiftades 2015 innan notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North, har till den del som tilldelats och tecknats, lösts in. Detta medför en ökning av antalet aktier i Bolaget med 1 457 924 till totalt 57 206 864 aktier, motsvarande en utspädning om cirka 2,55 procent av det totala antalet aktier och röster.Aktiekapitalet ökar som en följd av detta med 72 896 SEK till 2 860 348 SEK. Varje teckningsoption som betalats med 1,56–2,20 SEK berättigade till teckning av en aktie i Bolaget till SEK 13,30. I samband med inlösenförfarandet har samtliga optionsinnehavare i Bolaget, med undantag för en innehavare med 21 268 optioner, sålt sina optioner för cirka 2,58 SEK per option till Pareto Securities som nyttjat dessa och tecknat de aktier i Bolaget som optionerna berättigar till. Soltech har därmed tillförts drygt 19 000 000 SEK i likvida medel efter kostnader. VD Stefan Ölander har sålt 205 052 optioner och är fortsatt Bolagets största enskilda aktieägare med 1 372 686 aktier.

Vid en extra bolagsstämma i Soltech den 9 mars 2015beslutades om att inrätta ett incitamentsprogram för Bolagets anställda om maximalt 1 927 720 teckningsoptioner. Varje teckningsoption som betalats med 1,56 – 2,20 SEK, gav innehavaren rätten att teckna en aktie i Bolaget fö13,30 SEK under perioden 1–10 juni 2020. Totalt tecknades 1 457 924 optioner i optionsprogrammet.

I samband med inlösenförfarandet har samtliga optionsinnehavare i Bolaget, med undantag för en innehavare med 21 268 optioner, sålt sina optioner för cirka 2,58 SEK per option till Pareto Securities som därefter tecknat de aktier som optionerna berättigar till. Bolagets VD, Stefan Ölander har sålt 205 052 optioner och styrelsens ordförande Frederic Telander har sålt 615 154 optioner. Frederic Telander är fortsatt Bolagets näst största enskilda ägare med 1 368 241 aktier. Transaktionerna rörande Stefan och Frederic har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk. 

VD Stefan Ölander i en kommentar:

  • Fem år har passerat sedan Bolagets personal-optionsprogram instiftades. Vi hade alla hoppats på en större uppsida, men får i Covid-19 tider vara nöjda med att deltagare i optionsprogrammet genom försäljningen för cirka 2,58 SEK per option, får tillbaka det man betalat för optionerna samt en liten förräntning på investeringen. Bolaget får dock genom optionslösen in drygt 19 MSEK i ytterligare tillväxtkapital, vilket är mycket positivt. Soltech är mitt inne i en extremt spännande och expansiv resa där detta kapital kommer väl till pass. Jag är 100% fokuserad på att leverera en god investering till våra aktieägare och samtidigt göra skillnad ur ett miljöperspektiv.

För mer information kontakta:

Stefan Ölander, VD Soltech Energy Sweden AB (publ) Tel: 070-739 80 00. E post: stefan.olander@soltechenergy.com

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)

Soltech Energy är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, Merasol, Soldags, Takorama och Fasadsystem. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 33 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com