2 februari 2018

Korrigering: Bokslutskommuniké 2017 – Advanced SolTech Sweden AB (publ)

Korrigeringen hänför sig till finansnettot för perioden juli-december 2017. I tidigare publicerat pressmeddelande framgick -0,765 Tsek, vilket skall vara -765 Tsek. Uppdatering framgår nedan.

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB avger bokslutskommuniké för 2017. ASAB är dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ). SolTech äger 51 % och resterande 49 % ägs av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power (Hong Kong) Ltd.

ASAB:s roll inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). ASAB representerar således en möjlighet att investera i förnyelsebar energi och samtidigt bidra till klimatförbättringen i Kina.

Sammanfattning för perioden juli-december 2017 (jämfört med samma period föregående år)

  • Rörelseresultatet uppgick till -512 (-322) TSEK.
  • Finansnetto uppgick till -765 (-1 022) TSEK.
  • Periodens resultat uppgick till -1 277 TSEK (-1 344) TSEK.

Sammanfattning för helåret 2017 (jämfört med perioden 1603-1612)

  • Årets resultat uppgick till -2 269 (-1 711) TSEK
  • Finansnetto, exklusive periodiserade lånekostnader uppgick till 164 (-365) TSEK
  • Finansnetto, inklusive periodiserade lånekostnader uppgick till -1 559 (-1 338) TSEK
  • Kassaflödet uppgick till -1 948 (2 482) TSEK
  • Balansomslutningen uppgick till 75 634 (68 140) TSEK varav eget kapital 5 206 (4 474) TSEK

VD Frederic Telander i en kommentar: 

   ASAB har en viktig roll i SolTechs starka tillväxt och fortsatta marknadsinvesteringar i solenergianläggningar i Kina. Genom finansiering från ASAB, externa lån och egen finansiering har SolTech tillsammans med sin parter i Kina hittills uppfört solenergianläggningar motsvarande drygt 29 MW som också är anslutna till elnätet och genererar intäkter. ASRE har en orderstock på drygt 20 MW och ytterligare drygt 10 MW under byggnation. Dessa kommer att bidra till ökade intäkter i koncernen såväl som till en bättre miljö i Kina. 

   Bolaget redovisar för perioden en förlust om 2,27 Mkr. Förlusten orsakas delvis av ej kassapåverkande kostnader för genomförande av en obligationsemission under våren 2016, vilka periodiseras över 3 år. Därtill har bolaget haft engångskostnader för utgivning av obligationslån som översteg intäkterna med 300 Tkr. Borträknat dessa kostnader hade förlusten stannat vid 245 Tkr. Från och med verksamhetsåret 2018 kommer samtliga driftskostnader att nettofaktureras ASRE i syfte att erhålla kostnadstäckning

Läs rapporten i sin helhet här: 

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 2 februari 2018 kl. 15,15 CET.

Advanced SolTech Sweden AB (publ)
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB(publ) och Bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av systerbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade ASAB en obligation som noterades i juli månad 2016 på Nasdaq First North Bond Market och handlas under symbolen, SOLT1. Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550. Mer info på:
www.advancedsoltech.com  

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2018 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.   

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har ca 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. Vidare ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com