1 juni 2018

Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 29 maj 2018

SolTech Energys årsstämma hölls tisdagen den 29 maj 2018 kl. 18.00 i Nasdaq Stockholms lokaler på Tullvaktsvägen 15, Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2017.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2017 samt att det ansamlade resultatet, 66 674 090 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg och Frederic Telander. Stefan Ölander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Bo Åsell som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 150 000 SEK till styrelseordföranden och 100 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå̊ enligt löpande godkänd räkning.
  

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Ny bolagsordning med justering av diverse mindre formaliafel.
  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.
  • Införande av ett nytt optionsprogram avsedda för incitamentsprogram.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Stefan Ölander, styrelseordförande SolTech Energy Sweden AB (publ), Telefon: 070–739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com Mer information finns på www.soltechenergy.com.

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 14,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB) i Sverige och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) i Kina. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: 
www.soltechenergy.com