28 maj 2019

Kommuniké från årsstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ). den 28 maj 2019

SolTech Energys årsstämma hölls tisdagen den 28 maj 2018 kl. 18.00 på Hotell Anglais i Stockholm.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning
Årsstämman fastställde resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen för verksamhetsåret 2018.

Resultatdisposition
Årsstämman beslutade att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2018 samt att det ansamlade resultatet, 139 658 746 SEK, överförs i ny räkning enligt vad som framgår av förvaltningsberättelsen.

Styrelse och verkställande direktör
Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Årsstämman omvalde ledamöterna Göran Starkebo, Ninna Engberg och Stefan Ölander. Frederic Telander omvaldes till styrelseordförande.

Revisorer
Årsstämman beslutade om omval av det registrerade revisionsbolaget PwC med auktoriserade revisorn Claes Sjödin som huvudansvarig revisor.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 300 000 SEK till styrelseordföranden och 150 000 SEK vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda i koncernen. Revisorsarvode skall utgå̊ enligt löpande godkänd räkning. 
  

Övriga förslag och beslut
Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag i enlighet med kallelsen om:

  • Ny bolagsordning, samt 
  • Förnyat bemyndigande att besluta om nyemission av aktier och/eller konvertibler och/eller teckningsoptioner.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA 

Frederic Telander, styrelseordförande SolTech Energy Sweden AB (publ), Telefon: 070–525 16 03. E-post: frederic.Telander@soltechenergy.com Mer information finns på www.soltechenergy.com.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi, NP-Gruppen och Swede Energy samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 18 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00.  Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com