30 april 2019

Kallelse till årstämma i SolTech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709–9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 maj 2019 kl. 18.00.

Plats för stämman är: Hotell Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Registrering börjar klockan 17.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

  • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 22 maj 2019 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 
  • anmäla sig till Bolaget senast fredagen den 24 maj 2019, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ).  Årsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm eller via e-post tillinfo@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdagen den 22 maj 2019, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m

Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB (publ), Årsstämma, Upplagsvägen 1, 117 43 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com

Förslag till dagordning

1.    Stämmans öppnande

2.    Val av ordförande vid stämman

3.    Upprättande och godkännande av röstlängd

4.    Godkännande av dagordningen

5.    Val av en eller två protokolljusterare

6.    Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7.    Anförande av verkställande direktören

8.    Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2018.

9.    Beslut om:

– Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

– Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

– Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör

10.  Fastställande av antalet styrelseledamöte

11.  Fastställande av styrelsearvode

12.  Fastställande av revisorsarvode

13.  Val av styrelse

14.  Val av styrelseordförande

15.  Val av revisor

16.  Beslut om antagande av ny bolagsordning

17.  Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner

18.  Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Aktieägare representerande 11,15 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Disposition av Bolagets resultat 

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att det balanserade resultatet och årets resultat överförs i ny räkning. Ingen utdelning föreslås ske.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 11,15 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 11-12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 11,15 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode om 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 150 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag. 

Arvode till revisorerna föreslås utgå för utfört arbete enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 11,15 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander. 

Aktieägare representerande 11,15 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Frederic Telander utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om antagande av ny bolagsordning

Styrelsens föreslag till årsstämman är att anta en ny bolagsordning innebärande att 

aktiekapital och aktieantal i Bolagsordningen ändras enligt följande:

§ 4 Aktiekapital

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 (tidigare 750 000 000) kronor och högst 4 000 000 (tidigare 3 000 000) kronor.

§ 5 Aktieantal

Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 20 000 000 (tidigare 15 000 000) stycken och högst 80 000 000 (tidigare 60 000 000) stycken.

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner.

Styrelsen föreslår att årsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 18 – Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier 

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 44 501 331 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav 

Beslut enligt punkterna 16-17 ovan är giltiga endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar 

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i april 2019

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen