27 maj 2020

Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ)

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 24 juni 2020 kl 17.00.

Plats för stämman är: Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, Stockholm

Registrering börjar klockan 16:30

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman skall

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdag den 17 juni 2020 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och 
 • anmäla sig till Bolaget senast onsdag den 17 juni 2020, under adress Soltech Energy Sweden AB (publ).  Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm eller via e-post till stamma@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst en).
 • För att bereda möjlighet att rösta på stämman och samtidigt hålla nere större samlingar i spåren av Covid-19 uppmuntras aktieägare att rösta via ombud eller via poströstning. Material för röstning via ombud eller poströstning återfinns på www.soltechenergy.com. Poströstning skall ske antingen till Soltech Energy Sweden AB (publ).  Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm eller via e-post till stamma@soltechenergy.com. Senaste dag för poströstning är den 17 juni 2020.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före onsdag den 17 juni 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Deltagande på stämma

Mot bakgrund av risken för spridning av coronavirus och myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av större sammankomster vill styrelsen poängtera vikten av föranmälan. Endast föranmälda aktieägare kommer beredas tillträde till stämman för att styrelsen skall ha möjlighet att anpassa lokalen på bästa möjliga sätt. 

Ombud m m

Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 17 juni 2020, Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Anförande av verkställande direktören
 8. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2019.
 9. Beslut:
   1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
   2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
   3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 10. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 11. Fastställande av styrelsearvode
 12. Fastställande av revisorsarvode
 13. Val av styrelse
 14. Val av styrelseordförande
 15. Val av revisor
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 17. Eventuellt övriga beslut
 18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Aktieägare representerande 7,36 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 (ii) – Disposition av Bolagets resultat

Styrelsen och den verkställande direktören föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter

Aktieägare representerande 7,36 procent av rösterna föreslår att styrelsen skall bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 11-12 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode

Aktieägare representerande 7,36 procent av rösterna i Bolaget föreslår att styrelsearvode om 300 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 150 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 13-14 – Val av styrelse och styrelseordförande

Aktieägare representerande 7,36 procent av rösterna i Bolaget föreslår omval av ordinarie styrelseledamöterna Ninna Engberg, Göran Starkebo, Frederic Telander och Stefan Ölander samt nyval av Anna Kinberg Batra.

Aktieägare representerande 7,36 procent av rösterna i Bolaget föreslår att Anna Kinberg Batra utses till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 15 – Val av revisor

Styrelsen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

Punkt 16 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.

Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 18 – Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar

Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier

Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 55 135 956 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav

Beslut enligt punkterna 16 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

______________________________

Stockholm i maj 2020

Soltech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen