27 april 2021

Kallelse till årsstämma i Soltech Energy Sweden AB (publ).

Aktieägarna i Soltech Energy Sweden AB (publ), org.nr. 556709-9436, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdag den 26 maj 2021.

Mot bakgrund av den pågående Coronapandemin och i syfte att motverka smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna före stämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 20 och 22 §§ lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

Utövande av rösträtt vid stämma

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt på årsstämman skall:

 • vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 18 maj 2021 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och
 • ha anmält sitt deltagande på stämman senaste måndagen den 25 maj 2021 genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” nedan så att poströsten är bolaget tillhanda senast den dagen. Observera att anmälan till stämman endast kan göras enligt anvisningarna för poströstning.

Anvisningar för poströstning

För att rösta på stämman ska aktieägare använda det poströstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/. Poströsttingsformuläret gäller som anmälan till stämman. Poströstningsformuläret skall skickas antingen:

 • per post till Soltech Energy Sweden AB (publ). Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm (märk kuvertet med ”Soltech Energy Årsstämma)
 • via e-post till stamma@soltechenergy.com, ange ”Soltech Energy Årsstämma” i ämnesraden

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (d.v.s. den individuella poströsten i dess helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få utöva rösträtt vid årsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före tisdagen den 18 maj 2021, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m m
Aktieägare får utse ett ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och uppdaterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före årsstämman insändas till Soltech Energy Sweden AB dock senast den 18 maj 2021, Årsstämma, Tegnérgatan 1, 111 40 Stockholm. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två protokolljusterare
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2020.
 8. Beslut:
  1. Fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt av koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.
  2. Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,
  3. Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
 9. Fastställande av antalet styrelseledamöter
 10. Beslut om arvode till styrelsen
 11. Fastställande av revisorsarvode
 12. Val av styrelse
 13. Val av styrelseordförande
 14. Val av revisor
 15. Beslut om inrättande av valberedning
 16. Beslut om ändring av bolagsordningen
 17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, konvertibler och teckningsoptioner
 18. Eventuellt övriga beslut
 19. Stämmans avslutande

Förslag till beslut
Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Anna Kinberg Batra väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 5 – Val av en eller två protokolljusterare
Styrelsen föreslår att till justerare utse Jonas Belin.

Punkt 8 (ii) – Disposition av Bolagets resultat
Styrelsen föreslår att ingen utdelning skall utgå till aktieägarna, och att belopp som står till stämmans förfogande överförs i ny räkning.

Punkt 9 – Fastställande av antalet styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av sex ledamöter utan suppleanter.

Punkterna 10–11 – Fastställande av styrelsearvode och revisorsarvode
Valberedningen föreslår att styrelsearvode om 400 000 kronor skall utgå till styrelsens ordförande och att styrelsearvode om 200 000 kronor skall utgå till var och en av styrelsens övriga ledamöter. Om styrelsen instiftar utskott skall arvode till ledamot utgå med 40 000 kronor per person och utskott. Styrelseledamot som ersätts av Bolaget på grund av anställning skall dock inte erhålla arvode, vare sig i moderbolag eller i dotterbolag.

Till revisorn föreslås att arvode utgår enligt godkänd räkning.

Punkt 12-13 – Val av styrelse och styrelseordförande
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Anna Kinberg Batra, Göran Starkebo, Stefan Ölander samt nyval av Hellen Wohlin Lidgard, Jimmie Wiklund och Mats Holmfeldt. Frederic Telander och Ninna Engberg har avböjt omval. Information om samtliga föreslagna styrelseledamöter finns tillgänglig på www.soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/

Valberedningen föreslår omval av Anna Kinberg Batra som styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Punkt 14 – Val av revisor
Valberedningen föreslår att årsstämman, för tiden intill slutet av nästa årsstämma omväljer PricewaterhouseCoopers i Sverige AB (PWC) som Bolagets revisor. PWC har meddelat att för det fall PWC väljs, kommer PWC att utse Claes Sjödin till huvudansvarig revisor.

Punkt 15 – Beslut om inrättande av valberedning
Valberedningen tillsätts genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de röstmässigt största aktieägarna i Bolaget, vilka (om de så önskar) äger utse var sin representant som ska utgöra Bolagets valberedning. Om någon av de tre största aktieägarna avstår från sin rätt att utse en ledamot till valberedningen ska sådan rätt övergå till nästa aktieägare i storleksordning, som inte redan erbjudits möjlighet att utse ledamot av valberedningen.

Det ankommer på valberedningen att utse sin ordförande.
Valberedningen ska i övrigt följa principerna i svensk kod för bolagsstyrning.

Punkt 16 – Beslut om ändring av bolagsordningen
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen. Detta till syfte att bereda möjligheter för styrelsen att snabbt agera när det finns behov av att emittera nya aktier antingen till bolagsförvärv eller emissionsförfaranden. Utöver detta förslås ändring av bolagsnamnet så att det överensstämmer med den grafiska profilen samt tillägg till agendan över vilka ärenden som skall behandlas på årsstämman. Styrelsen föreslår följande:

 • Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor till lägst 2 000 000 kronor och högst 6 000 000 kronor.
 • Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 20 000 000 och högst 80 000 000 till lägst 40 000 000 och högst 120 000 000.
 • Företagsnamnet ändras från SolTech Energy Sweden AB (§ 1 i bolagsordningen) till Soltech Energy Sweden AB.
 • Att kallelse har skett ska annonseras i Svenska Dagbladet (§ 8 i bolagsordningen) ändras till att kallelse har skett ska annonseras i den rikstäckande dagstidningen Dagens Industri
 • Tillägg till årsstämmoagenda (§ 10 i bolagsordningen). Denna skall även inkludera
  • Val av styrelseordförande
  • Beslut om valberedningsprinciper

Punkt 17 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner och konvertibler.
Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier och/eller emission av konvertibler och/eller teckningsoptioner, så även med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Aktierna, konvertiblerna och/eller teckningsoptionerna skall kunna tecknas mot kontant betalning eller mot betalning genom kvittning, genom tillskjutande av apport, eller eljest med villkor. Bemyndigandet är begränsat till det antal aktier vid nyemission eller vid emission av teckningsoptioner och konvertibler, det antal teckningsoptioner och konvertibla skuldebrev som kan innebära utgivande eller konvertering till motsvarande antal aktier, räknat vid tidpunkten för emission av sådana teckningsoptioner eller konvertibler, som ryms inom bolagsordningens bestämmelser om antal aktier.

Punkt 19 – Stämmans avslutande

Tillhandahållande av handlingar
Årsredovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt ovan kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor under minst tre veckor före stämman och skickas kostnadsfritt till de aktieägare som anmält att de önskar erhålla sådan information från Bolaget. Samtliga handlingar kommer även samtidigt att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats, https://soltechenergy.com/investerare/bolagsstyrning/.

Uppgift om antal aktier och röster samt om innehav av egna aktier
Det totala antalet aktier och röster i bolaget vid tidpunkten för denna kallelses utfärdande var 70 792 568 st. Samtliga utgivna aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 16 ovan är giltig endast om det har biträtts av aktieägare med två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares rätt att begära upplysningar
Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon av aktieägarna begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i första stycket.

Om Soltech Energy Sweden AB (publ)
Soltech är en helhetsleverantör som både utvecklar, säljer, installerar och optimerar solenergilösningar för våra kunders behov. I koncernen ingår dotterbolagen Advanced Soltech Sweden AB (publ) där den kinesiska satsningen bedrivs, Soltech Sales & Support, NP-Gruppen, Swede Energy Power Solutions, MeraSol, Soldags, Takorama, Fasadsystem, Measol, Takrekond, Din Takläggare, Annelunds Tak,  Ljungs Sedum, Provektor och Rams El. Soltech Energy Sweden AB (publ), handlas på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet SOLT och har cirka 65 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser är Erik Penser Bank. Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. För mer information se: www.soltechenergy.com

______________________________

Stockholm i april 2021
Soltech Energy Sweden AB (publ)
Styrelsen