17 mars 2016

Första ordern under SolTechs samarbetsavtal i ShanXi-provinsen i Kina

SolTechs dotterbolag ASRE har tidigare offentliggjort ett femårigt samarbetsavtal (ramavtal) med lokalregeringen i staden JinCheng, rörande installation av 50 MW solenergikapacitet. Den första ordern under detta avtal har nu tecknats med YangTai Group Co. Ltd om att installera solenergianläggningar på lokalregeringens fastigheter på sammanlagt 3 – 5 MW (beroende av takanpassning på utvalda byggnader). Anläggningarna beräknas vara färdigbyggda under tredje kvartalet 2016 och ge årliga intäkter motsvarande cirka 5,1 – 8,5 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 102 -170 MSEK.

Anläggningarna beräknas årligen producera cirka 3 300 000 – 5 500 000 kWh, beroende av slutlig storlek. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemen producerar under 20 år. Investeringen i anläggningarna, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 30 – 50 MSEK.

VD Frederic Telander i en kommentar:

          Att skriva ramavtal är stort och vår bedömning är att andra provinser och övriga kunder tar intryck av detta. Men självklart är det affärerna som görs inom dessa ramar som är avgörande. Vi ligger bra till för att möta årets planerade affärer med HeNan och ShanXi-provinserna på sammanlagt 15 MW inom våra femåriga ramavtal på totalt 150 MW, och ser framtiden an med stor tillförsikt.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 % samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.