26 maj 2016

Fjärde ordern i staden NingBo för SolTechs dotterbolag ASRE i Kina

ASRE har tecknat en order med Zhejiang JunHe Pumps Holding Co. Ltd. Ordern gäller installationen av den fjärde solenergianläggningen i staden NingBo i Zhejiang-provinsen. Anläggningen är på 2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 3,5 MSEK. Under avtalets 20-åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 70 MSEK.

Anläggningen beräknas årligen producera cirka 2 020 000 kWh. Kunden förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 20,5 MSEK. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under fjärde kvartalet 2016.

NingBo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang provinsen där ASRE också är verksamma. ASRE har tidigare erhållit tre andra order i NingBo på totalt 2,5 MW, vilket motsvarar 5,1 MSEK i årsintäkt och 102 MSEK i total intäkt över 20 år.

VD Frederic Telander i en kommentar: 

  • Vår fjärde order i NingBo på 10 månader är bevis på att affärer ger mer affärer. Kinesiska företag är lite avvaktande, men när de ser att ett koncept fungerar så följer de gärna efter. ASRE har som mål att sälja och installera 25 MW under 2016. Utöver 150 MW i ramavtal som löper under fem år, har vi 15,57–19,57 MW i såld volym i år, således 62-78% % av årsmålet. Vårt mål att ha 230 MW installerad solenergikapacitet 2019 känns minst sagt nåbart.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK. För att finansiera ASRE:s expansion 2016 har SolTech och ASP etablerat Advanced SolTech Sweden AB (publ), (ASAB) som emitterar en obligation med 6,5 % årsränta och med en teckningsperiod som löper 23 maj till 7 juni 2016.