25 augusti 2017

Delårsrapport SolTech Energy Sweden AB (publ) januari – juni 2017

Kraftigt ökade intäkter i ASRE, minskad förlust men även omsättning

 • Nettoomsättningen uppgick till 22 (25,2) MSEK, en minskning med 13 % jämfört med samma period föregående år. Orsaken är minskad fakturering i Wasa Rör på grund av hög arbetsbelastning vid slutleverans av många projekt under 2016, vilket påverkade in försäljningen av nya uppdrag inför 2017. Resursfrågan är nu löst och efterfrågan på Wasa Rörs tjänster mycket god.
 • Periodens rörelseresultat uppgick till -9 (-11,6) MSEK. En förbättring med 22 % jämfört med samma period föregående år.
 • Resultat per aktie uppgick till – 0,36 (-0,34) kr/aktie. Kassaflödet uppgick till -28,34 (43,6) MSEK.
 • Intäkter i ASRE ökade till totalt 6,7 MCNY (ca: 8,4 MSEK) jämfört med 0,7 MCNY (0,9 MSEK) samma period föregående år, varav 51 % konsolideras i koncernen.
 • Förbättrad bruttomarginal i koncernen till följd av ökad försäljning av producerad el i ASRE.

Efter rapportperiodens utgång                                                  

 • Fortsatt stabil tillväxt i Kina. Totalt 18,85 MW solenergianläggningar anslutna till elnätet i augusti 2017 att jämföra med 2,24 MW vid samma period 2016.
 • Orderstocken i Kina uppgår i augusti 2017 till 24 MW att jämföra med 11,5-15,5 MW vid samma period 2016.
 • Totalt antal anläggningar i Kina, anslutna till elnätet, i form av order (ej påbörjade) samt under byggnation, uppgår i augusti 2017 till 34 st. att jämföra med 18 st. vid samma period föregående år.
 • ASRE erhåller lån om 28 MCNY (34 MSEK) från Bank of China.
 • Beslut taget att årligen sälja upp till 15 % av respektive års installerade och driftsatta projekt i ASRE och därefter återinvestera dessa medel i ny kapacitet året efter. Detta bidrar till ytterligare tillväxt och kapitaliseringsmöjligheter för koncernen i Kina.   
 • Order från Karlsviken AB erhållen på 240 KW solenergianläggning som planeras att installeras under hösten 2017.

Läs rapporten i sin helhet – se länk nedan.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ). Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 25 augusti 2017 kl. 07:00 CET. 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa all el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock under 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.