20 augusti 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2015

Stark omsättningsökning

· Nettoomsättningen uppgick till 20,6 (11,3*)MSEK. En ökning med 82 procent jämfört med samma period föregående år.
· Periodens resultat uppgick till -5,3** (-3,7*) MSEK.
· Resultat per aktie uppgick till -0,21 (-0,20*) kr/aktie.
· Kassaflödet, inklusive medel från nyemissionen i maj, uppgick till 42,3 MSEK.

Efter rapportperiodens utgång

· Ökat orderläge i koncernen, 29,5 MSEK per 20 augusti 2015, att jämföra med 16 MSEK vid rapportperiodens utgång, 30 juni 2015.
· Strategisk order i Kina med Ningbo Harbour Cold Storage and Transportation center.
· Ledande politiker från Kina på besök hos SolTech i Sverige i juli månad.

Kort om SolTech
Koncernen består av moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), det helägda dotterbolaget Wasa Rör T. Mickelsson AB samt ett till 51 procent gemensamt ägt bolag tillsammans med Advanced Solar Power Hangzhou Inc., i vilket bolag koncernens satsning i Kina bedrivs.

SolTech utvecklar, marknadsför och säljer solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet.
Wasa Rör tillhandahåller installations- och servicetjänster inom VS sektorn, med fokus på energieffektivisering och förvärvades under förra våren med tillträde den 1 augusti 2014.
Affärsmodellen i Kina består i att installera, äga och löpande underhålla solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiang provinsen, för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal, 20 +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.
Koncernen har sitt säte i Stockholm och SolTech aktien är listad på First North vid Nasdaq Stockholm och handlas under symbolen ”SOLT”. Bolaget har i dag cirka 5 600 aktieägare och Certified Advisor är G&W Fondkommission. För mer information se, www.soltechenergy.com

För fullständing information hänvisas till den bifogade Delårsrapporten för perioden.

* Jämförelsesiffror i resultaträkningarna avser proformaresultat inklusive dotterbolaget Wasa Rör som förvärvades med tillträde 1 augusti 2014. Bolaget ingick således inte i koncernen 1/1 – 30/6, 2014. Siffrorna redovisas enkom i syfte att möjliggöra en jämförelse, i det fall ett koncernförhållande hade förelegat under motsvarande period 2014. Balansräkning proforma per 30 juni 2014 redovisas inte då denna inte bedöms tillföra relevant information.

** Koncernens rörelseresultat har påverkats av ökade kostnader till följd av den starka expansionen i dotterbolaget, engångskostnader för etablering av samägt kinesiskt bolag (JV), forskning och utveckling samt engagerandet av ytterligare personal i moderbolaget. Dessa har sammantaget belastat koncernens resultat med cirka 3 MSEK, varav 0,7 MSEK utgör engångskostnader.