28 augusti 2017

Delårsrapport Advanced SolTech Sweden AB (publ)

Advanced SolTech Sweden AB (publ), (”ASAB”) avger delårsrapport för perioden januari – juni 2017. ASAB är SolTechs Energy Sweden AB (publ) svenska dotterbolag som till 49 procent samägs av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (”ASP”) och till 51 % av SolTech Energy Sweden AB (publ). Bolagets räkenskaper ingår därmed i koncernredovisning som redovisats av moderbolaget den 25 augusti 2017.

ASAB:s funktion inom SolTech-koncernen är att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE).

Periodens resultat är negativt med 990 KSEK. Orsaken till förlusten är främst kostnader för upptagande av obligationslånet 2016. Dessa kostnader periodiseras över lånets löptid och har belastat periodens resultat med 864 KSEK.

Nästa rapport avges i samband med SolTech Energys bokslutskommuniké den 27 februari, 2018.

Periodens resultat och bolagets ställning: 

  • Periodens resultat uppgick till -990 (-367) KSEK.
  • Räntenetto för perioden uppgick till 70 (-177) KSEK.
  • Kassaflödet uppgick till -196 (55 811) KSEK.
  • Inga nya lån har lämnats eller tagits upp under perioden.

Likvida medel vid periodens slut uppgick till 2,3 MSEK. Ränta till obligationsinnehavare har utbetalats enligt obligationsvillkoren i januari och juli 2017.

Läs rapporten i sin helhet – se länk nedan.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och SolTech Energy Sweden AB (publ). Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 augusti 2017 kl. 07:00 CEST.

Advanced SolTech Sweden AB (publ)
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB(publ) och Bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av systerbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade ASAB en obligation som resulterade i ett kapital motsvarande cirka 65,5 MSEK. Obligationslånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ) och obligationen noterades i juli 2016 på Nasdaq First North Bond Market, och handlas under symbolen, SOLT1.  Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB, telefon 08-50 30 1550. Mer info på:
www.soltechenergy.com under ”Investerare” 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa all el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock under 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.   

SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på:  www.soltechenergy.com