4 maj 2016

Bryggfinansiering av verksamheten i Kina

SolTech Energy Sweden AB (publ), (SolTech) och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP),  bryggfinansierar Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd. (ASRE), det gemensamt ägda bolaget i Kina.

SolTech och ASP har genom ett så kallat brygglån på totalt 600 000 EUR (300 000 EUR vardera), motsvarande cirka 5,5 miljoner SEK, finansierat sitt gemensamt ägda bolag ASRE i Kina. Detta för att kortsiktigt tillgodose ett rådande kapitalbehov hos ASRE fram till en mer långsiktig finansieringslösning säkerställts genom en obligationsemission planerad under våren 2016.

SolTech och ASP har hittills gemensamt investerat 5 miljoner EUR i eget kapital i ASRE. Investeringen har skett i förhållande till ägarandel (51 % SolTech och 49 % ASP) och medlen har investerats i solenergianläggningar som ägs av ASRE i Kina. Skälet till brygglånet är den positiva utvecklingen i Kina som inte minskat i styrka. Under 2016 har, som redan kungjorts, bland annat två strategiska samarbetsavtal i Henan och Shanxi provinserna tecknats, motsvarande 150 MW installerad solenergikapacitet över fem år. Därutöver har ett antal order tecknats, såväl under dessa ramavtal som med andra kunder i Kina.

Obligationslånet planeras att erbjudas såväl SolTechs aktieägare som externa investerare. Avsikten med finansieringen är att möjliggöra installationen av totalt 25 MW solenergikapacitet under 2016. Mer detaljerad information följer inom kort.

För mer information, vänligen kontakta:
Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på flerårig forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 % samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co.Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak, till en början i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina.  Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar.  ASRES löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad och driftsatt kapacitet på cirka 230 MW, motsvarande en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.