21 februari 2019

Bokslutskommuniké 2018 SolTech Energy Sweden AB (publ)

SolTech Energy redovisar stark resultatförbättring i koncernen

2018 i sammandrag  

 • Nettoomsättningen uppgick till 53,7 (49,8) MSEK. 
 • Koncernens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 5,2 (-17,7) MSEK. Koncernens resultat efter finansiella poster och skatt uppgick till -15,5 (-22,3) MSEK.  
 • Resultat per aktie uppgick till -0,35 (-0,72) SEK.  
 • Affärsområdet energi ökade omsättningen till 48,8 (10) MSEK.
 • Moderbolagets nettoomsättning uppgick till 11,3 (4,6) MSEK. Efter övriga intäkter, förändring av varulager och medtaget koncernintern försäljning av engångskaraktär uppgick intäkterna till totalt 14,3 MSEK.  
 • Kassaflödet uppgick till 0,6 (6,9) MSEK. Kassaflödet har påverkats bl.a. av tillförda medel från nyemission som genomfördes årsskiftet 2017/2018 och där 49,7 MSEK inbetalades under 2018.  
 • Koncernens investeringar i solenergianläggningar i Kina uppgick per balansdagen till 542 (150) MSEK. 
 • Wasa Rör har avyttrats per den 1 mars 2018 vilket medfört en minskning av koncernens omsättning med nära 30 MSEK jämfört med 2017. 

Andra halvåret 2018  

 • Nettoomsättningen uppgick till 35,2 (25) MSEK. 
 • Periodens rörelseresultat (EBIT) uppgick till 8,3 (-8,6) MSEK. 
 • Kassaflödet för perioden uppgick till -6,4 (35,3) MSEK.  

Efter rapportperiodens utgång  

 • Förvärv av majoritetspost i Nyedal Solenergi, ett Halmstadsbaserat solenergiföretag med 22 MSEK i omsättning med ett positivt resultat för verksamhetsåret 2018. 
 • Förvärv av majoritetspost i NP Gruppen AB, Stockholmsbaserade takspecialister med 85 MSEK i omsättning och 13 MSEK i vinst för verksamhetsåret 2018. 
 • Dotterbolaget ASAB har gett ut en institutionell företagsobligation om 170 MSEK för finansiering av ytterligare solenergianläggningar i Kina. Obligationen ingår som en del i ett avtal med JOOL Markets vilket omfattar ett grönt obligationsramverk på totalt 1 500 MSEK.

Läs hela rapporten i bilagan eller på http://www.soltechenergy.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

VD kommentar

Vi lägger ett spännande och utvecklande år bakom oss. Vi har satsat stora personella och ekonomiska resurser på att bygga en stabil plattform för framtiden vad gäller våra egenutvecklade produkter, verksamheten i Kina och inte minst ett ökat fokus på vår hemmamarknad. Vi förbättrar resultatet avsevärt men redovisar minussiffror för året efter finansiella poster. Trots det känner jag att vi står starkare än någonsin inför framtiden med en bra produktportfölj, en starkare marknadstrend mot integrerad och estetisk solenergi, en väl fungerande affärsmodell i Kina och inte minst en mycket lyckad inledning på vår nya förvärvsstrategi.  

Förvärvsstrategi. Under fjärde kvartalet lanserade vi en ny förvärvsstrategi och har hittills förvärvat två bolag enligt den plan vi presenterade, Nyedal Solenergi och NP-Gruppen. Vi har redan börjat se konkurrensfördelarna inom försäljning, personal och inköp. Arbetet med att identifiera ytterligare potentiella förvärvskandidater fortsätter med hög intensitet. Vi anser att denna kompletterande tillväxtstrategi är strategiskt rätt, då den utöver ren ekonomisk tillväxt samtidigt breddar försäljningsplattformen av SolTechs egna produkter och därigenom ökar också marginalen.  

Estetisk och byggnadsintegrerad solenergi är enligt branschföreträdare i hela världen en klart ökande trend. Både privatpersoner och företag anser att värdet på deras hus/fastighet ökar om de installerar estetisk solenergi vid jämförelse med utanpåliggande solceller. Vi har tre produkter i denna kategori som vi ska satsa på under de kommande åren: SolTech ShingEl, RooF och Facade

I mars månad 2018 avyttrade SolTech det helägda dotterbolaget Wasa Rör. Syftet var att renodla verksamheten och fokusera alla resurser på koncernens affärsområden inom solenergi i Norden och Kina. Försäljningen innebar att vi tappade närmare 30 Mkr i omsättning för 2018. Trots det landar vi på en högre omsättning 2018 jämfört med 2017 tack vare ökad försäljning i såväl moderbolaget som i Kina.  

I Kina fortsätter ASRE att utvecklas starktbåde försäljnings– och resultatmässigt. Medtaget ett förvärv i Kina om en 24,44 MW solenergiportfölj, som planeras genomföras i mars månad, har vi anläggningar motsvarande 92,82 megawatt (MW) anslutna. Dessa beräknas på rullande 12 månaders period generera cirka 124,5 MSEK i löpande intäkt. 

Vi har hittills finansierat expansionen i Kina genom att emittera gröna obligationer genom dotterbolaget Advanced SolTech Sweden AB (publ) ASAB, i kombination med eget kapital från ägarna, SolTech Energy och Advanced Solar Power Hangzhou Inc, ASP och ett banklån från Bank of China. Under 2018 emitterade ASAB tre gröna obligationer, SOLT2-4, tillsammans med Avanza Bank som totalt genererade 346 MSEK. I januari 2019 emitterades en fyraårig obligation, SOLT5 i samarbete med JOOL Markets som riktades till institutionella investerare och tecknades till 170 MSEK.  I skrivande stund har totalt 805 MSEK investerats i Kina och vi passerar snart 100 megawatt installerad solenergikapacitet med god lönsamhet. 

För att ytterligare fokusera på försäljningen av SolTechs produkter och parallellt säkerställa fortsatt tillväxt i Kina, beslutade SolTechs styrelse att undertecknad skulle utses till ny VD i Bolaget från och med den 31 augusti. Samtidigt tog före detta VD Frederic Telander över som ordförande, vilket också fastställdes på en extra bolagsstämma. Denna förändring gör att både den svenska och den kinesiska verksamheten får rätt fokus samtidigt som Frederic och jag kan fortsätta att jobba tätt ihop för koncernens bästa.

På koncernnivå̊ ökar omsättning, trots försäljningen av Wasa Rör, och förlusten minskar. Nästa steg är att gå från ”rött” till ”svart”, dvs. att börja tjäna pengar. Här kommer SolTech ShingEl, SolTech RooF och SolTech Facade att bidra till vår kommande tillväxt och lönsamhet. Ovanpå detta räknar vi med en fortsatt stark utveckling i Kina samt hos våra befintliga och kommande dotterbolag.

Med vänliga hälsningar, 

Stefan Ölander, VD 

För mer information kontakta: Stefan Ölander, VD SolTech Energy Sweden AB (publ Tel: 070-739 80 00. E-post: stefan.olander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 februari 2019 kl. 13:45 CET. 

Om SolTech Energy 

SolTech Energy utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com