24 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016 – SolTech Energy Sweden AB (publ)

Stark tillväxt och fortsatta marknadsinvesteringar

Januari – december 2016

 • Nettoomsättningen ökade under perioden till 49,3 (40,1) MSEK. En ökning med 23 % jämfört med föregående år.
 • Rörelseresultatet för koncernen uppgick till -15,7 (-13,1) MSEK.
 • Koncernens resultat efter skatt uppgick till -18,6 (-13,2) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,60 (-0,52) SEK.
 • Engångsposter för nedskrivning av lager i den svenska verksamheten med 2,8 MSEK.
 • Kassaflödet uppgick till 9,8 (25,5) MSEK. I kassaflödet ingår tillförda medel från nyemission i moderbolaget och utgivning av obligationslån.
 • Investeringar i solenergianläggningar i det delägda bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) uppgick till omkring 160 MSEK per balansdagen. Koncernens andel utgör 51 %. Anläggningarna motsvarade 16,13 MW anslutet till elnätet och beräknas generera löpande årsintäkter för ASRE om cirka 27 MSEK.
 • Styrelsen föreslår att ingen utdelning utges för perioden.

Andra halvåret 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 24 (19,4) MSEK. En ökning med 23,7 % jämfört med samma period föregående år.
 • Periodens resultat uppgick till -9,6 (-7,8) MSEK.
 • Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,31) kr/aktie.
 • Kassaflödet uppgick till -33,7 (-16,8) MSEK.

Efter rapportperiodens utgång

 • Ökat orderläge för ASRE i Kina*, 17,4 megawatt (MW) solenergianläggningar vid jämförelse med samma period föregående år (8,68–10,68) MW. 
 • Nytt femårigt försäljningsmål för ASRE i Kina, (2017-2021) har i kraft av stark försäljningsutveckling satts till 605 MW ackumulerat, jämfört med tidigare ackumulerat mål på 230 MW för 2015-2019.  
 • År 2022 beräknas dessa 605 MW vara fullt nätanslutna/driftsatta och generera en årlig intäkt om drygt 1 miljard SEK vid jämförelse med tidigare 400 miljoner SEK årligen från och med 2020 och baserat på 230 MW. 

*Orderläge definierat som kontrakt på anläggningar som inte är under byggnation eller driftsatta.

VD kommentar 

Under 2016 har vår strategi varit att fortsätta investera i våra tillväxtområden och därmed lägga grunden för framtida intäkter. I syfte att bygga ett betydligt starkare SolTech Energy för bolagets aktieägare har vi valt att göra betydande ekonomiska och personella satsningar på tre huvudområden vilka består av: ASRE i Kina, vårt exklusiva samarbete med Sapa Building Systems i Norden och Baltikum samt vidareutvecklandet av vår unika produkt – SolTech ShingEl som både är en takpanna och en solcell för elproduktion.

I Kina har utvecklingen varit mycket stark under 2016 och hittills i år har vi ett ordervärde motsvarande 17,4 MW, vilket är en bra start med tanke på årsmålet om 50 MW.  Som ett resultat av dessa framgångar har vi i samråd med vår kinesiska partner ASP, (Advanced Solar Power Hangzhou Inc.) höjt vårt försäljningsmål i ASRE och samtidigt även förlängt vårt tidigare femårsmål 2015-2019 till att nu även omfatta 2020 och 2021. Medtaget dessa år blir vårt uppdaterade försäljningsmål en total såld effektvolym om 605 MW. Fullt driftsatt beräknas denna volym generera årliga intäkter om drygt 1 miljard SEK år 2022 och med god lönsamhet.  

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 24 februari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.