28 februari 2017

Bokslutskommuniké 2016 – Advanced SolTech Sweden AB (publ)

Advanced SolTech Sweden AB (publ), ASAB avger bokslutskommuniké för bolagets första verksamhetsår, mars-december 2016. ASAB är dotterbolag till SolTech Energy Sweden AB (publ). SolTech äger 51 % och resterande 49 % ägs av SolTechs kinesiska partner Advanced Solar Power Hangzhou Inc., ASP. Informationen nedan ingår därför som del i den bokslutskommuniké för 2016 som offentliggjordes av SolTech Energy Sweden AB (publ) den 24 februari 2017.

ASAB:s roll inom SolTech-koncernen är att finansiera delar av den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE). Därigenom ger ASAB en möjlighet för investerare att investera i förnyelsebar energi och samtidigt bidra till klimatförbättringen i Kina.

Periodens resultat och bolagets ställning

  • Årets resultat uppgick till -1,7 MSEK
  • Finansnetto uppgick till -1,3 MSEK
  • Kassaflödet uppgick till 2,5 MSEK
  • Balansomslutningen uppgick till 68 MSEK varav eget kapital 4,5 MSEK

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Advanced SolTech Sweden AB (publ) har en viktig roll i SolTechs starka tillväxt under 2016 och fortsatta marknadsinvesteringar under 2017. Vi har i SolTech-koncernen levererat över våra mål i Kina under förra året. Hittills i år har vi uppnått 35 % (17,4 megawatt (MW) av målet om 50 MW för 2017 och ASAB har en viktig roll att fylla genom att fortsätta attrahera investeringskapital till förnyelsebar energi. Den kinesiska marknaden är mycket omfattande och expansiv och det är med stor tillfredsställelse vi fortsätter att investera och genom det bidra till en förbättring av Kinas klimat genom omställning från kol till förnyelsebar energi.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ) och SolTech Energy Sweden AB (publ). Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk samt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 februari 2017 kl. 07:00 CEST.

Om Advanced SolTech Sweden AB (publ)
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech Energy Sweden AB(publ) och Bolagets partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av systerbolaget, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd, ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). I maj månad 2016 emitterade ASAB en obligation som resulterade i ett kapital motsvarande cirka 65,5 MSEK. Obligationslånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget, SolTech Energy Sweden AB (publ) och obligationen noterades i juli 2016 på Nasdaq First North Bond Market, och handlas under symbolen, SOLT1.  Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB. Mer info på: www.advancedsoltech.com 

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om drygt cirka 1 miljard SEK.