10 mars 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015 – SOLTECH ENERGY SWEDEN AB (publ)

Stark omsättningsökning i koncernen

· Stark omsättningsökning i koncernen. 40,1 MSEK(12,4)*
· Kraftigt ökat orderläge i koncernen, 20,65 MSEK per 31 december, att jämföras med 11,3 MSEK vid samma period föregående år.
· Stor satsning på solenergi i Kina inledd enligt plan. Dotterbolaget ASRE etablerat.
· Tre order tecknade i Kina under 2015 och de första anläggningarna uppförda.
· Övertecknad nyemission med framgångsrik efterföljande listning av SolTechaktien på First North vid Nasdaq Stockholm.

Efter rapportperiodens utgång

  • Strategiska femåriga samarbetsavtal motsvarande 150 MW tecknade av SolTechs samägda dotterbolag ASRE, i Kina.
  • Order motsvarande 8,68–10,68 MW tecknat sedan årsskiftet av ASRE.
  • Exklusivt samarbetsavtal tecknat med Sapa i Norden och Baltikum.
  • SolTechs teknologi är årets case i KTH:s utbildningskatalog 2016/2017.

Andra halvåret 2015

  •  Nettoomsättningen uppgick till 19,4 (11,3) MSEK.
  •  En ökning med 70 % jämfört med samma period föregående år.
  •  Periodens resultat uppgick till -7,8 (-8,8) MSEK. •• Resultat per aktie uppgick till -0,31 (-0,46) kr/aktie.
  •  Kassaflödet uppgick till -16,8 MSEK.

*Koncernsiffror för 2014 avser 1 augusti – 31 december. Ingen koncern förelåg före den 1 augusti 2014.

För mer information:Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Kort om SolTech

Koncernen består av moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB samt det till 51 % ägda bolaget i Kina, Advanced SolTech Renewable Energy, Hangzhou Co Ltd. i vilket bolag koncernens satsning i Kina bedrivs.

SolTech Energy utvecklar, marknadsför och säljer solenergisystem som är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal.

Affärsmodellen i Kina består i att installera, äga och löpande underhålla solenergiinstallationer vilka installeras på kunders tak, företrädesvis i Hangzhou i Zhejiangprovinsen för att sedan expandera till andra regioner i Kina. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under långtidsavtal 20 år +, köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. Intäkterna kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh.

Koncernen har sitt säte i Stockholm och SolTechaktien är listad på First North vid Nasdaq Stockholm och handlas under kortnamnet SOLT. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

För fullständing information hänvisas till den fullständiga Delårsrapporten för perioden.