10 augusti 2017

Bank of China ger SolTechs dotterbolag, ASRE lån på 34 MSEK

SolTechs Energys dotterbolag ASRE i Kina har för att finansiera den fortsatta utbyggnaden av solenergianläggningar, och som en del i den övergripande finansieringen, erhållit ett lån från Bank of China på 28 miljoner yuan (CNY), vilket motsvarar cirka 34 MSEK. Lånet löper under tre år med en årlig ränta om 5,22 procent.

Medlen är öronmärkta för att påbörja byggnationen av en 8 MW anläggning hos Nanjing Golden Dragon Bus. Avtalet som tidigare offentliggjorts tecknades med kunden i februari 2017 och löper över 25 år. Anläggningen beräknas vara färdigbyggd under senare hälften av 2017 och ansluten till elnätet innan årets slut. Anläggningen beräknas därefter generera en årlig intäkt om cirka 12 MSEK, eller totalt cirka 300 MSEK över avtalsperioden.

VD Frederic Telander i en kommentar:
Att en av världens absolut största banker ställer sig bakom ASRE är ett stort erkännande. Som en del i den övergripande finansieringen för ASRE i Kina, har vi genom lånet från Bank of China nu de medel vi behöver för att starta bygget av Nanjing Golden Dragon Bus, vår största order någonsin.

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 10 augusti 2017 kl. 07:00 CET.

Om SolTech Energy Sweden AB (publ)
SolTech Energy är ett svenskt solenergiföretag som specialiserat sig på att genom estetiskt tilltalande lösningar verka för att varje byggnad ska producera mer energi än vad den förbrukar. SolTech Energy utvecklar egna produkter som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och som är en del av en fastighets yttre skal och som producerar varmvatten eller elektricitet. I produktsortimentet ingår även unika och kundanpassade semitransparenta tunnfilmssolceller som bland annat säljs via Bolagets exklusiva avtal med Sapa Buildings Systems i Norden och Baltikum. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa all el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock under 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.