21 oktober 2016

Åttonde kunden i Ningbo ger cirka 39 MSEK i intäkt över 20 år

SolTechs dotterbolag ASRE i Kina har tecknat en order med NingBo HanHai Investment Co. Ltd. Ordern gäller installationen av en solenergianläggning i staden Ningbo. Anläggningen är på 1,2 megawatt (MW) och beräknas ge årliga intäkter på motsvarande cirka 1,95 MSEK. Under avtalets 20 åriga löptid beräknas de ackumulerade intäkterna uppgå till cirka 39 MSEK. Med denna order har SolTech hittills under 2016 erhållit order på 22,87 – 26,87 MW, vilket motsvarar 91 – 107% av årsmålet på 25 MW.

Anläggningen täcker en takyta på ca 12 000 m2 och beräknas årligen producera cirka 1 200 000 kWh, vilket motsvarar årsförbrukningen för 85 normala svenska nybyggda villor som i snitt förbrukar 14 000 kWh vardera. NingBo HanHai Investment Co. Ltd förbinder sig att köpa all elektricitet som systemet producerar under 20 år. Investeringen i anläggningen, som fortsatt kommer att ägas av ASRE, uppgår till cirka 12 MSEK och denna beräknas vara färdigbyggd under första kvartalet 2017.

Ningbo är en viktig hamnstad med 7,6 miljoner invånare och ligger i Zhejiang provinsen, ASRE:s hemprovins. ASRE har det senaste året erhållit sju andra order i Ningbo på totalt 8,36 MW. Tillsammans med denna order kommer ASRE att ha årliga intäkter från anläggningarna i Ningbo motsvararande cirka 17,11 MSEK och cirka 342,2 MSEK i total intäkt över 20 år.

VD Frederic Telander i en kommentar:

  • Ännu en kund i Ningbo – nu börjar vi bli rejält etablerade i regionen. Det är glädjande att vi nu i princip uppnått årsmålet om 25 MW i såld volym. Det är extra tillfredställande att det sker i just Ningbo där det går snabbt att ansluta anläggningarna till nätet när de väl är färdigbyggda, vilket  betyder snabbare intäktsflöde för ASRE och därmed ytterst för SolTech Energy. ASRE fokuserar nu på 2017 års mål som är på den dubbla volymen, 50 MW.

För mer information, vänligen kontakta:Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.