21 november 2017

Aktieägarna i SolTech Energy Sweden AB (publ) kallas till extra bolagsstämma den 20/12, 2017, 10.00 i Bolagets lokaler, Mekanikervägen 12 i Tullinge.

Deltagande
Aktieägare som önskar delta på bolagsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 14 december 2017 (för förvaltarregistrerade aktier, se även ”Förvaltarregistrerade aktier” nedan), och dels anmäla sig till Bolaget senast måndagen den 18 december 2017, under adress SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33 Tullinge, via fax 08-441 88 41 eller via e-post info@soltechenergy.com. I anmälan ska aktieägare uppge namn och personnummer eller firma och organisationsnummer. Därtill ska uppges adress, telefonnummer, aktieinnehav och antalet eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före torsdagen den 14 december 2017, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd.

Ombud m.m.
Aktieägare får utse ett eller flera ombud. Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda skriftlig och daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet, om inte i fullmakten särskilt anges en längre giltighetstid, dock längst fem år från utfärdandet. Till fullmakt utställd av juridisk person ska bifogas behörighetshandlingar (registreringsbevis eller motsvarande). Fullmakten i original samt eventuella behörighetshandlingar bör i god tid före bolagsstämman insändas till SolTech Energy Sweden AB (publ), Mekanikervägen 12, 146 33  Tullinge. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.soltechenergy.com.

Förslag till dagordning

1. Stämmans öppnande
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordningen
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Beslut om antagande av ny bolagsordning
8. Beslut om bekräftelse av löpande generellt emissionsbemyndigande
9. Beslut om specifikt emissionsbemyndigande avseende övertilldelningsoption
10. Stämmans avslutande

Bakgrund till extra bolagsstämmans avhållande
Med anledning av att den planerade företrädesemissionen som offentliggjordes genom pressmeddelande den 17 november 2017, väsentligen förbrukar det löpande generella emissionsbemyndigandet från årsstämman 2017, samtidigt som bolagsordningsändringen enligt nedan medger ett utökat generellt emissionsbemyndigande, föreslår styrelsen enligt nedan. 

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande för stämman
Aktieägare representerande 9,88 procent av rösterna föreslår att Göran Starkebo väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 7 – Beslut om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen, med anledning av den av styrelsen den 16 november 2017 beslutade företrädesemissionen och eventuell övertilldelningsoption, enligt följande:

  • Gränserna för bolagets aktiekapital (§ 4 i bolagsordningen) ändras från lägst 500 000 kronor och högst 2 000 000 kronor till lägst 750 000 kronor och högst 3 000 000 kronor.
  • Gränserna för bolagets antal aktier (§ 5 i bolagsordningen) ändras från lägst 10 000 000 och högst 40 000 000 till lägst 15 000 000 och högst 60 000 000.

Punkt 8. Beslut om bekräftelse av löpande generellt emissionsbemyndigande
Med anledning av att den planerade företrädesemissionen väsentligen förbrukar det löpande generella emissionsbemyndigandet från årsstämman samtidigt som bolagsordningsändringen enligt föregående punkt kan innebära ett utökat generellt emissionsbemyndigande, föreslår styrelsen att stämman bekräftar det löpande generella emissionsbemyndigandet enligt följande. 

Det generella löpande emissionsbemyndigandet ska löpa intill tiden till nästa årsstämma även efter det att bolagsordningens kapitalgränser ändrats till följd av föregående beslutspunkt, det vill säga inom de ramar som bolagsordningen kan medge även efter de höjda kapitalgränserna.

Punkt 9. Beslut om specifikt emissionsbemyndigande avseende övertilldelningsoption
Styrelsen föreslår att stämman ger styrelsen ett specifikt emissionsbemyndigande, med anledning av den planerade företrädesemissionen som beslutas under det gällande generella emissionsbemyndigandet, och som ska gälla oavsett det generella emissionsbemyndigandet, enligt följande: I händelse av stort intresse för företrädesemissionen, skall styrelsen äga fatta beslut om att ge ut aktier i en separat riktad emission. Antalet nya aktier vid en sådan riktad emission, till följd av dylik övertilldelning, skall högst uppgå till 2 976 190 nya aktier. Dessa nya aktier skall äga tecknas till samma eller högre kurs som aktierna i företrädesemissionen, varvid tilldelning endast skall få ske till sådana professionella och institutionella placerare eller befintliga aktieägare som tecknat sig utan företrädesrätt i företrädesemissionen men som ej erhållit tilldelning. Befintliga aktieägare skall därvid ha företräde.

Beslut enligt punkterna 7, 8 och 9 är giltiga endast om de biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.   

Handlingars tillgänglighet
Handlingar till stämman Styrelsens fullständiga beslut och förslag samt övriga handlingar inför stämman kommer från och med den 6 december 2017 att hållas tillgängliga hos bolaget (adress och telefon enligt ovan) och på bolagets hemsida www.soltechenergy.com Handlingarna skickas kostnadsfritt till aktieägare som så begär.

Stockholm i November 2017

SolTech Energy Sweden AB (publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta: Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mail; frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 21 november 2017 kl. 15,45 CET. 

Om SolTech Energy
SolTech Energy utvecklar och säljer byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak, en vägg eller ett fönster med semitransparenta solceller för produktion av elektricitet som samtidigt stänger ute solvärme. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har över 12,000 aktieägare. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. I koncernen ingår även det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på: www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech Energy äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer
 på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2017 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW) som 2022 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 1 miljard sek.