20 december 2016

Affärslägesuppdatering för SolTech Energy Sweden AB (publ)

Här nedan följer en femte ”Affärslägesuppdatering”. Dessa uppdateringar publiceras utöver hel- och delårsrapporter samt ordinarie pressmeddelanden.
  • SolTechs samägda bolag i Kina, ASRE går från klarhet till klarhet och försäljningsmässigt har vi uppnått 2016 års mål om 25 megawatt (MW) och fokuserar nu sedan en tid på 2017 års mål om 50 MW. Med 2016 och 2017 års målvolym om 25 respektive 50 MW driftsatt, når vi en årlig omsättning i ASRE motsvarande cirka 130 MSEK med god lönsamhet. Vårt övergripande mål kvarstår. Mot slutet av 2019 ska ASRE inneha en installerad kapacitet motsvarande 230 MW som är fullt driftsatt 2020 och genererar en årlig omsättning motsvarande cirka 400 MSEK.                                     
    • Under 2016 har order motsvarande, 28,9 -32,9 MW hittills tecknats av ASRE i Kina. Fullt driftsatta och anslutna till elnätet, beräknas dessa generera årliga intäkter motsvarande cirka 50,5 – 57,4 MSEK. Den sammanlagda intäkten under avtalens 20 åriga löptid beräknas uppgå till motsvarande cirka 1028 – 1166 MSEK och den totala investeringen till 265 – 305 MSEK. 
    • ASRE har nu åtta solenergianläggningar anslutna till elnätet, betydande totalt 11,05 MW som på rullande 12 månaders basis beräknas generera cirka 19,6 MSEK i intäkt. Näst på tur att anslutas är ytterligare cirka 5,46 MW, fördelat på sex anläggningar, vilket betyder totalt 16,51 MW anslutet. Ackumulerat och per rullande tolv månaders period beräknas dessa anläggningar generera intäkter strax under 30 MSEK. 
  • Dotterbolaget Wasa Rör har levererat goda intäkter och vinster under året och ligger över budgeten på 40 mkr i omsättning för helåret 2016.
  • Samarbetet med Sapa Building Systems AB rörande integration av SolTechs solceller i Sapas aluminiumprofilprodukter går planenligt. Avtalet gäller i Norden och Baltikum och mottagandet från marknaden har varit mycket positivt. Order har under året tecknats med både Skanska och Peab och i dagsläget sker förhandlingar med flera stora fastighetsägare rörande omfattande projekt, såväl i Sverige som utomlands, där även andra Sapabolag visat intresse och önskar etablera samarbete. Med det stora intresse som föreligger, är det vår övertygelse att ytterligare order och/eller samarbeten inom området som på sikt leder till order, är nära förestående.
  • En testanläggning av vår nya produkt SolTech ShingEl har levererats till Myresjöhus. Genom att kombinera solenergi med modern värmepumpsteknik strävar man mot att husen skall bli energineutrala, dvs. inte kräva tillskott av energi från elnätet på årsbasis. SolTech hyser naturligtvis förhoppningar om ett utvecklat samarbete, då Myresjöhus och Smålandsvillan, som ingår i samma koncern, tillsammans uppförde 1 000 småhus under 2015 enligt Byggfakta, vilket gör gruppen till marknadsledare i Sverige.  
  • Utöver ovan nämnda huvudsamarbeten som utgör SolTechs strategiska fokus, fortsätter den lågintensiva internationella marknadslanseringen av SolTechs produkter. Försäljningen sker genom ett nätverk av utvalda försäljningsagenter som får provision på sålda enheter. Än så länge har dessa inte lett till några anmärkningsvärda volymer, vilket också har varit i enlighet med förväntningarna.

För mer information, vänligen kontakta:
 Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; frederic.telander@soltechenergy.com

Detta pressmeddelande innehåller insiderinformation som SolTech Energy Sweden AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 december, 2016 kl.07.00 CET. 

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även de till 51 procent samägda bolagen Advanced SolTech Sweden AB (publ) (ASAB), och Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd (ASRE) samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Adviser är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com 

Om Kinasatsningen

SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergianläggningar på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad kapacitet på 230 MW som 2020 är fullt driftsatt och genererar en löpande årsomsättning om cirka 400 MSEK.