1 juli 2016

Advanced SolTechs obligation har godkänts för handel på Nasdaq First North Bond Market

SolTech Energy Sweden AB (publ) samägda svenska dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) (”ASAB” eller ”Bolaget”):s obligation har godkänts av Nasdaq Stockholm för notering på Nasdaq First North Bond Market, med första dag för handel den 5 juli, 2016. Handel kommer att ske med Mangold Fondkommission som Certified Advisor och likviditetsgarant.

ASAB har emitterat ett obligationslån riktat till allmänheten om nominellt 67 MSEK före sedvanliga kostnader, envar obligation med ett nominellt värde om 5000 SEK och med en årlig ränta om 6,5 procent. Lånet är säkerställt genom borgen från moderbolaget SolTech Energy Sweden AB (publ), som äger ASAB till 51 procent. I samband med att det likaledes samägda kinesiska dotterbolaget Advanced SolTech Renewable Energy (ASRE) enligt planerna upptar ett lån i Kina på motsvarande maximalt 100 MSEK, kommer en liknande garanti för ASREs räkning att ställas för hela det lånade beloppet av det andra partnerbolaget Advanced Solar Power Hangzhou Inc., som äger resterande 49 procent i såväl ASAB som ASRE.  Avtalsförhandlingar pågår för närvarande mellan ASRE och Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), samt även med Bank of China. Förhandlingarna kommer att slutföras under kvartal 3 och den indikativa räntan för lånet uppges av bankerna ligga på mellan 5-6 procent.

Obligationerna kommer att handlas under kortnamnet SOLT1 med ISIN-kod SE0008322051. Första dag för handel på Nasdaq First North Bond Market kommer att vara den 5 juli 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frederic Telander, VD SolTech Energy Tel; 08-441 88 46. Mejl; Frederic.telander@soltechenergy.com 

Om Advanced SolTech Sweden AB (ASAB)

ASAB är emittent av obligationen och har till funktion och enda verksamhet i SolTech-koncernen att finansiera den verksamhet i Kina som bedrivs av systerbolaget Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. (ASRE) som likaledes ägs till 49 procent av SolTechs partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP). Certified Advisor och Market Maker för ASAB är Mangold Fondkommission AB.

Om SolTech Energy

SolTech Energy utvecklar och säljer ett solenergisystem som bygger på forskning vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Systemet är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak och/eller en vägg i glas (pannor eller planglas), och fungerar både som klimatskydd och solfångare för produktion av värme, varmvatten och elektricitet. I sortimentet ingår även unika tunnfilmssolceller i svart glas, semitransparent glas eller som isolerglasmoduler, i olika storlekar och format för integration i en fastighets yttre skal. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT. I koncernen ingår även det till 51 procent samägda kinesiska bolaget ASRE, se nedan, samt det helägda dotterbolaget Wasa Rör T Mickelsson AB. Bolagets Certified Advisor är G & W Fondkommission. Mer info på www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTechs satsning i Kina bedrivs i ett samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE) där SolTech äger 51 procent och Advanced Solar Power Hangzhou Inc. (ASP) äger 49 procent. Affärsmodellen består i att ASRE installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20-25 års avtal köpa samtlig el och/eller termisk värme som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna i kombination med olika former av bidrag per producerad kWh. Strategin är att bygga en orderstock för 2016 och framåt med målet att år 2019 inneha en installerad