31 januari 2019

Advanced SolTechs gröna företagsobligation tecknades till 170 MSEK

SolTech Energy Sweden AB (publ) dotterbolag, Advanced SolTech Sweden AB (publ) ”ASAB” gröna säkerställda seniora företagsobligation, SOLT5, tecknades till 170 MSEK. Emissionen är den första i ASAB:s gröna obligationsramverk om upp till 1 500 MSEK. Obligationerna avses noteras på First North Sustainable Bond Market och nettolikviden avsätts för att delfinansiera förvärvet av en befintlig solenergiportfölj om 24,44 MW, bestående av 17 takbaserade solenergianläggningar i Kina som årligen genererar cirka 19 % avkastning på investerat kapital.

ASAB:s verksamhet består i att finansiera solenergianläggningar i Kina som installeras, ägs och löpande underhålls av SolTech-koncernens kinesiska samägda bolag, Advanced SolTech Renewable Energy Hangzhou Co. Ltd. ”ASRE”. Efter förvärvet, kommer den totala portföljen uppgå till 92,82 MW och generera årliga intäkter om cirka 124,5 MSEK med god vinstmarginal. Arrangör av transaktionen är JOOL Markets. 

Frederic Telander i en kommentar:
– 
Efter tre framgångsrika gröna obligationsemissioner under 2018, riktade mot privatpersoner, har vi med SOLT5 gjort ett insteg på den för oss viktiga marknaden för institutionella obligationer. Där finns betydligt mer kapital att tillgå, vilket bådar gott inför framtiden då vi har cirka 25 MW i orderboken, cirka 5 MW under byggnation och en projekt-pipeline på över 100 MW som vi löpande bearbetar. 

För mer information kontakta: Frederic Telander, VD Advanced SolTech Sweden AB (publ). Tel: 070-525 16 03. Epost: frederic.telander@soltechenergy.com 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SolTech Energy Sweden AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s förordning nr 596/2014 om marknadsmissbruk. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 07:00 CET. 

Advanced SolTech Sweden AB (publ) – ASAB
I syfte att löpande finansiera investeringarna i Kina, har SolTech-koncernens moderbolag och dess partner i Kina, Advanced Solar Power Hangzhou Inc. bildat ASAB. ASAB:s verksamhet består i att genom utlåning till koncernbolag finansiera solenergianläggningar i Kina som ägs och löpande underhålls av ASRE eller dess helägda lokala dotterbolag. Som säkerhet för utlånade medel erhåller man säkerheter i underliggande tillgångar (solenergianläggningar och kundfordringar). Bolagets Certified Adviser på First North Bond marketär Mangold Fondkommission AB, telefonnummer +46 8 5030 1550. Email:ca@mangold.seMer info på www.advancedsoltech.com 

SolTech Energy 
utvecklar och säljer estetiska och byggnadsintegrerade solenergiprodukter för alla former av fastigheter – kommersiella, offentliga och villor. Produkterna är en del av en fastighets yttre skal i form av ett tak eller en vägg med integrerade solceller för produktion av elektricitet. Koncernen bedriver även verksamhet i Kina där affärsmodellen består i att finansiera, äga och driva solenergianläggningar på kunders tak och sälja all elektricitet som produceras. I koncernen ingår även dotterbolagen Nyedal Solenergi och NP-Gruppen samt de samägda bolagen ASAB i Sverige och ASRE i Kina. SolTech Energy Sweden AB (publ), handlas på First North vid Nasdaq Stockholm under kortnamnet SOLT och har cirka 15 000 aktieägare. Bolagets Certified Adviser Erik Penser Bank Telefon: 08-463 83 00. Email: certifiedadviser@penser.se. Mer info på: www.soltechenergy.com

Om Kinasatsningen
SolTech Energys satsning i Kina bedrivs i ett med vår partner, Advanced Solar Power Hangzhou Inc samägt bolag, Advanced SolTech Renewable Energy (Hangzhou) Co. Ltd (ASRE). Affärsmodellen består i att ASRE finansierar, installerar, äger och löpande underhåller solenergiinstallationer på kunders tak. Kunden betalar inte för anläggningen, utan förbinder sig i stället att under ett 20–25 års avtal köpa samtlig el som respektive anläggning producerar. ASRE:s löpande intäkter kommer från försäljningen av elektricitet till kunderna samt från olika former av bidrag per producerad kWh. Nu ligger fokus på att bygga en orderstock för 2019 och framåt med målet att år 2021 inneha en installerad kapacitet på 605 megawatt (MW).